Årsmötesprotokoll 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG

Protokoll, fört vid årsmöte lördagen den 1 april 2023
Plats: lokal på Haga Östergata 5
Närvarande: Lennart Andersson, Olle Andersson, Björn Bergdahl, Joakim Bjerhem Jönsson, Rolf
Broberg, Maj-Britt Byström, Ralf Englund, Astrid Eriksson Tropp, Ian Fiddies, Gustaf Frid, Erna
Grossman, Alexander Gunnarsson, Kalle Hederos Eriksson, Jakob Hise Kaldma, Aurelia Ingelvide, John
Jannesson, Conny Johansson, Tina Josefsson, Camilla Karlsson, Kent Larsson, Silvia Mathiasson,
Ingemar Mattsson, Ingela Olsson, Torbjörn Olsson, Lars Rosén, Richard Söderman, Ulrike Ulbricht
(27 st).

§1. Mötets öppnande

Ordföranden Ian Fiddies hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Han föreslog
att §§ 5-7 skulle behandlas före §§ 2-4 i den föreslagna dagordningen. Mötet beslutade enligt
förslaget (punkterna numreras om enligt detta).

§2. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande utsågs Kent Larsson.

§3. Val av sekreterare för årsmötet

Ralf Englund utsågs till sekreterare.

§4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Till att justera protokollet utsågs Joakim Bjerhem Jönsson och Jakob Hise Kaldma.

§5. Justering av röstlängd

Alla närvarande meddelade att de var medlemmar i föreningen. Ifylld närvarolista gäller därför som
röstlängd.

§6. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst

Enligt stadgarna ska kallelse till årsmöte ske genom skriftlig kallelse via brev eller e-post till kretsens
medlemmar senast 30 dagar före sammanträdesdagen.
Ralf Englund meddelade att det digitala utskicket gjordes den 28 februari och att utskicket till dem
som inte har meddelat e-postadress gjordes i anslutning till detta.
Mötet befanns i laga ordning utlyst.

§7. Fastställande av dagordning

Redan behandlat (se ovan § 1).

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. den ekonomiska redovisningen

Ralf Englund föredrog översiktligt styrelsens verksamhetsberättelse inkl. den ekonomiska
redovisningen (balans- och resultaträkning). I verksamhetsberättelsen ska under punkt 6 Trafikfrågor
Aurelia Ingelvide läggas till som verksam under perioden januari-september. I övrigt hade ingen
några frågor eller kommentarer till verksamhetsberättelsen eller den ekonomiska redovisningen. De
lades därför efter ovanstående ändring till handlingarna.

§9. Revisorernas berättelse

Camilla Karlsson föredrog revisorernas berättelse i vilken de inte riktar någon anmärkning mot
styrelsens arbete under året. Styrelsen föreslås få ansvarsfrihet.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11. Övriga frågor som enligt stadgarna ska behandlas

a) propositioner
Styrelsen har inte lämnat några propositioner.
b) motioner
Inga motioner till årsmötet har inkommit.
c) verksamhetsplan för 2023
Ian Fiddies gick översiktligt igenom förslaget till verksamhetsplan. Ingen hade några synpunkter,
varför planen godkändes och fastställdes av årsmötet.

§12. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år

Valberedningen genom Joakim Bjerhem Jönsson föreslog att antalet ledamöter i styrelsen oförändrat
ska vara 6 inkl. ordföranden.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§13. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt ev. suppleanter

Enligt valberedningens förslag valde årsmötet Ian Fiddies som ordförande under år 2023.
I styrelsen hade Ralf Englund och Gustaf Frid ett år kvar av sina förordnanden. Valberedningen
föreslog omval av Jakob Hise Kaldma, Aurelia Ingelvide och Torbjörn Olsson för åren 2023 och 2024.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Det fanns inga förslag till suppleanter.

§14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen förslog omval av Camilla Karlsson och Kent Larsson som revisorer och Joakim
Bjerhem Jönsson som revisorssuppleant för år 2023.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§15 Val av valberedning

Föreslogs omval av Joakim Bjerhem Jönsson och Erik Sandblom.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§16. Övriga frågor (ej beslutsrätt)

Det ställdes en fråga om våra tandemcyklar och om det finns möjlighet att få låna dem. Jakob Hise
Kaldma svarade att det inte är fråga om ”vanliga” tandemcyklar och att man behöver viss träning för
att använda dem. Han berättade också att styrelsen håller på att utarbeta rutiner för hur cyklarna ska
användas.

§17. Årsmötets avslutande

Mötesordföranden Kent Larsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.

Vid protokollet:                       Justeras:

Ralf Englund                           Kent Larsson                        Joakim Bjerhem Jönsson                     Jakob Hise Kaldma

Dela!