Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-05-26

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 26 maj 2023.

2023-06-10: Uppdaterat med nämndens beslut

Ärende 6 – Yrkande från (C) om uppskalning av pilotområde cykel

Vi stödjer yrkandet. Detta något mer pragmatiska sätt att arbeta med omdisponering av befintligt gatuutrymme har potential att bli riktigt bra, vilket också framgår av ärende 5. Det följer till exempel Oslos och Paris framgångsrecept: Först omdisponera utrymmet från bil till cykel med snabba åtgärder i väntan på permanent ombyggnad av gatan.

Beslut
Att bordlägga ärendet till nästa möte

 

Ärende 9 – Tilläggsbudget med anledning av strukturellt underskott

Vi ser med stor oro på hur hårt de föreslagna besparingsåtgärderna drabbar cykel, både befintlig infrastruktur och kommande satsningar.

När det är tuffa tider är det extra viktigt att prioritera. Göteborgs klimatåtaganden till 2030 ger inte mycket utrymme för försämringar av den mest hållbara trafiken till förmån för den mest belastande.

Huvudprioriteringen bör vara att åtgärda bristande delar av cykelnätet snabbt och ekonomiskt effektivt (t.ex. att skala upp pilotområde cykel) och att vårda framkomligheten på den infrastruktur som redan finns. Älvsnabbare ger 5 km kortare cykelväg mellan norra och södra älvstranden och är därför en mycket viktig del av cykelinfrastrukturen som behöver upprätthållas.

Appen Cykelstaden möjliggör felanmälningar från cyklister och bidrar därmed till säkerställd framkomlighet på cykelbanorna. Den behöver fungera.

Det är en förnuftig prioritering att förbättra cykelinfrastrukturen istället för att försöka locka nya personer att cykla på en undermålig infrastruktur. Kampanjer och marknadsföring kan därför pausas i väntan på att cykelinfrastrukturen byggs ut till en grundläggande nivå.

Beslut (ärende 28 § 142)
Att avstå ifrån besparkingförslagen att avsluta arbetet med Cykelstadenappen och delvis avstå ifrån att sänka ambitionsnivån för akut underhåll men att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet från förvaltningen. En majoritet av S, V, MP, C röstade för förslaget till beslut. En minoritet av M, D KD, L, SD och C röstade för att prioritera planerat underhåll och akut underhåll och istället avveckla, avbryta eller senare lägga exempelvis pilotområde cykel, utomhusgym, färdtjänstutskottet, säkra cykelparkeringar, kollektivtrafikkörfält eller riktlinjer för fossil reklam för fossil utvinning på stadens reklamtavlor.

 

Ärende 10 – Svar om parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor i Göteborg

När Göteborg inför parkeringsförbud på gångbanor inom vallgraven beräknas det medföra överfyllda cykelparkeringar. Med den föreslagna ändringen drabbas alltså cyklister istället för gående. Det borde istället vara bilisterna som får lämna parkeringsyta (se bild nedan). Det är i linje med stadens trafik- och miljömål.


Elsparkcyklar på gatuparkering vid Stadsmuseet. Foto: Cykelfrämjandet i Göteborg.

Beslut
Att bordlägga ärendet

 

Cykelfrämjandet Göteborg i maj 2023

Dela!