Yttrande inför Stadsmiljönämndens möte 2023-04-28

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 28 april 2023.

2023-06-10: Uppdaterat med nämndens beslut

Ärende 5 –  Yrkande angående uppskalning av pilotområde cykel

Vi stödjer yrkandet och ser fram emot ytterligare åtgärder inom pilotprojekten. Detta något mer pragmatiska sätt att arbeta med omdisponering av befintligt gatuutrymme har potential att bli riktigt bra. Det följer till exempel Oslos och Paris framgångsrecept: Först omdisponera utrymmet från bil till cykel med snabba åtgärder i väntan på permanent ombyggnad av gatan.

Det är mycket välkommet att fler åtgärder vidtas för att öka måluppfyllelsen i cykelprogrammet, som det flaggats för riskerar att bli tio år försenat. Att prova nya (mindre) åtgärder och skala upp det som fungerar är ett välkommet komplement till ordinarie projektering.

Beslut
Att bordlägga ärendet till nästa möte

 

Ärende 14 – Inriktningsbeslut för en pendlingscykelbana längs stråket Backaplan – Kärra, genomförandestudie

Vi stödjer inriktningsbeslutet. Framför allt sträckan genom Ringön är i stort behov av en ordentlig cykelbana. Vi ser också ett behov av fler kopplingar från bostadsområdena på E6 västra sida till pendlingscykelbanan på östra sidan, inte minst mellan Tingstadsvägen och Backadalen. Dessutom bör cyklisters framkomlighet vid moten prioriteras högre än i dag, och bullerskydd längs motorvägen sättas upp.

Beslut
Att godkänna inriktningsbeslutet

 

Ärende 24 – Redogörelse muntligt/powerpoint karta över cykelvägnätets standard

Mycket bra med en karta både för förvaltningen, politiker, andra verksamma på och i närheten av cykelbanor, för allmänhet och för Cykelfrämjandet. Det kan bidra till att motverka strukturella problem som frimärksplanering och uppgrävda cykelbanor utan god omledning.

Vi tror att många Göteborgsförslag är av typen där förslagsställaren saknar kunskap om kommunens planer och därmed skriver förslaget i onödan. Detta motverkas om kommunen blir duktigare på att informera invånarna om sina planer. Vi har tidigare efterlyst en tydlig utbyggnadsplan med prioriteringar som man kommunicerar utåt och sedan följer. Denna karta skulle kunna fylla det behovet. Kartan borde göras tillgänglig för alla i någon form.

Beslut
Endast informationspunkt.
På SMN-2023-06-15 kom (C) med ett förslag (sid 30 och 51) om detta men det blev nedröstat av nämnden.

 

Cykelfrämjandet Göteborg i april 2023

Dela!