Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-06-17

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 17 juni 2022. 2022-07-05: Uppdaterat med trafiknämndens beslut.

Handling – 11 Genomförandestudie GFS Finlandsvägen fas 2

Vi är positiva till att fler cykelbanor byggs ut till pendlingcykelstandard och att trafiksituationen till och från Fridaskolan förbättras. Men vi är kritiska till att ca 25 % av sträckan inte lever upp till grundläggande pendlingscykelkrav om minst 3 meters bredd enligt cykelprogrammet. Grundläggande krav bör väga tyngre än en önskan om minimalt intrång norr om Finlandsvägen.

Vi uppmanar trafiknämnden att ge trafikkontoret i uppdrag att bygga ut hela sträckan till grundläggande pendlingscykelstandard.

Beslut
Att godkänna och genomföra Finlandsvägen fas 2 i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. Mp och V inkom med ett yttrande (sid 48) baserat på Cykelfrämjandets yttrande

Handling – 29 Förstudie ny spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan

  • Pendlingscykelbanan i Allén är en mycket viktig länk för hela staden som snarare behöver förbättras än att ytterligare försämras. Vi är därför förvånade över att ingen tar upp det.
  • Att det i förstudien fortfarande är helt öppet vilken ambitionsnivå det skall vara för cykelbanorna längs Allén riskerar att göra cykeln till förlorare i konkurrensen med motortrafikens anspråk och därmed urholka cykelprogrammet. Minsta krav bör vara cykelprogrammets bredder (3,6-4,8 meters bredd för dubbelriktade pendlingscykelbanor), konsekvent utformning på hela sträckan och god framkomlighet.
  • Vi vill att en bra helhetslösning för cykel längs såväl som tvärs hela Allén presenteras innan beslut fattas. De som ska besluta måste veta vad deras beslut innebär, även för cykelns utveckling i vår stad.

Beslut
Inget. Mp och V inkom med ett yttrande (sid 61) baserat på Cykelfrämjandets yttrande.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i juni 2022

Dela!