Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-05-20

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets vill ge nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 20 maj 2022. 2022-07-05: Uppdaterat med trafiknämndens beslut

Handling – 9 Stadsmiljöplan inom Vallgraven

Gångvänligt tempo inom Vallgraven är en bra grundprincip. Men några leder genom området behöver utformas för cykling i mer än gångfart, på samma sätt som kollektivtrafik kommer att kunna köra fortare än gående. Vallgraven får inte bli en barriär för cyklister som behöver passera för att exempelvis nå Hisingsbron eller Hugo Hammars kaj.

Sträckan längs Norra Hamngatan har potential att bli den med högst cykeltrafik i Göteborg och därmed bidra stort till att nå målet om ett ökat cyklande och en hållbar stad. För att inte exkludera grupper som idag avstår från att cykla på grund av rädsla är det viktigt att sträckan utformas med cykelbanor separerade från motortrafik och med bredder enligt cykelprogrammet.

Illustrationerna i ”Bilaga 1 Stadsmiljoplan.pdf” är inte färdiga åtgärdsförslag, men vi vill i god tid peka på några brister. Här nämner vi dem bara helt kort, men utvecklar dem i eget dokument riktat till trafikkontoret:

  • Smal cykelbana vid kvarnbron trots att mer utrymme finns och behövs.
  • Risk för konflikter med gående pga usel sikt och förvirrande markering av cykelbana utanför Nordstan.
  • Ingen cykelmöjlighet åt öster på Södra Larmgatan vid Pedagogen.

Beslut
Att anta Stadsmiljöplan inom Vallgraven som nämndens inriktning för investeringsplanering och aktivering av allmän plats inom området

Handling – 27 Utformning och reglering av korsningspunkter för cykeltrafik

Vi tycker att de nya principerna är jättebra! De är enkla, systematiska och bygger på enhetligt, vilket är avgörande för att trafikanterna ska förstå dem rätt och likadant överallt.

Vi har några detaljsynpunkter, men de noterar vi i eget dokument riktat till trafikkontoret.

Beslut
Inget. Vi har bjudit in oss till ett möte med ansvarig handläggare på trafikkontoret om indrag av cykelbana vid rondeller. Detta eftersom vi ser några problem och att det i vissa fall kan vara kontraproduktivt för säkerheten och framkomligheten.

 

Länk till eget dokument med detaljsynpunkter som skickas direkt till ansvariga handläggare på trafikkontoret finns här: CF kommentarer till TK inför TN-mötet 220520.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i maj 2022

Dela!