Protokoll från årsmöte 2021

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG

Protokoll fört vid årsmöte söndagen den 19 september 2021 i lokal Kompani 415, Marketenterivägen 1, Göteborg

Närvarande: Ralf Englund, Ian Fiddies, Erik Sandblom, Joakim Bjerhem Jönsson, Paul Johansson, Kent Larsson, Lisbeth Borgesand, Torbjörn Olsson, Annika Persson, Ingemar Mattson, Alexander Gunnarson, Astrid Eriksson Tropp, Silvia Mathiasson, Ingela Olsson, Fredrik Beckius, Erna Grossman, Rachel Kamienski, Lars Gustafsson, Gustaf Frid

 • 1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande, Ian Fiddies, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 • 2. Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för mötet valdes Lars Gustafsson.

 • 3. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare för mötet valdes Gustaf Frid.

 • 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Joakim Bjerhem och Kent Larsson valdes till justerare för dagens protokoll.

 • 5. Justering av röstlängd

Alla 19 närvarande var enligt uppgift medlemmar i föreningen. Röstlängden befanns därmed justerad och fastställdes av mötet.

 • 6 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

Mötet förklarades i laga ordning utlyst.

 • 7. Fastställande av dagordning för årsmötet

Föreliggande förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

 • 8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. den ekonomiska redovisningen

Ralf Englund föredrog verksamhetsberättelsen och redogjorde kortfattat för den ekonomiska redovisningen.

Verksamhetsberättelsen inklusive den ekonomiska redovisningen lades därefter till handlingarna.

 • 9. Revisorernas berättelse

Kent Larsson lät meddela att revisorerna inte hade några anmärkningar på föreningens verksamhet. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ett enigt möte beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 • 11. Övriga frågor som ska behandlas enligt stadgarna
 1. motion

En motion från Lars Gustafsson har kommit in. Motionen gäller att avsluta cykelloppet Säröleden och istället starta cykelloppet Säröloppet.

Motiveringen är att

– färre funktionärer krävs

– inga funktionärer behövs vid målgång Slottskogsvallen

– delmålet Särö blir en folkfest med schemalagd prisutdelning

– efter prisutdelningen kan var och en företa återfärden i sin takt, bada, pausa utan att behöva stressa till målet Slottskogsvallen innan det stänger

– det kan vara dags att efter 50 år förnya konceptet.

Styrelsen avstyrker motionen med följande motivering:

”- det finns en anledning till att Säröleden arrangeras i augusti. Arrangemanget är från början avsett att vara en familjecykling. Många cyklar inte på vintern och i början av april kan det bli väldigt långt till Särö för den som inte är så van att cykla.

– föreslaget datum och veckodag finns inte. Den 1 april 2022 är en fredag.

– om målet är i Särö känns det inte som en cykling 50 km utan som 25 km.

–  tvärtom vad som står i motionen behövs fler funktionärer. Det behövs ju fortfarande funktionärer vid start samtidigt som betydligt fler skulle behövas i Särö samt vid Amundön. Funktionärer har vi ont om.

– trots minskande antal deltagare i Säröleden finns det fortfarande ett antal som deltar varje år och samlar på medaljer och plaketter. Det kommer att bli svårt att få dem att cykla på våren i stället och det blir ännu svårare att samla nya deltagare. Medlemsutskick hjälper troligen inte eftersom det bara är ca 1/5 av deltagarna i Säröleden som är medlemmar i Cykelfrämjandet.  Den nuvarande kommittén för Säröleden känner sig heller inte beredd att ordna ett nytt arrangemang.

Sammantaget avstyrker styrelsen motionen och anser att Säröleden ska genomföras som tidigare åtminstone ett år till. Det finns medaljer och plaketter i lager som räcker över nästa år. Styrelsen får i uppdrag att pröva om något eller några av de övriga förslaget i motionen kan genomföras (ex. olika specialpriser).”

Efter diskussionen som följde valde mötet att besluta enligt styrelsens yrkande.

 1. Propositioner

En proposition från styrelsen har kommit in.

Vi föreslår följande lydelse av föreningens stadgar § 3:

”Kretsens angelägenheter handhas av en bland kretsens medlemmar utsedd styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, vald för sig, samt det antal ledamöter som bestäms av årsmötet, dock sammanlagt minst 5 ledamöter inkl. ordföranden. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Halva antalet styrelseledamöter avgår varje år. De kan då omväljas. Styrelsen konstituerar sig själv och beslutar om arbetsfördelningen inom styrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

Årsmötet har även möjlighet att välja maximalt två suppleanter till styrelsen. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. ”

Beslut om ändring av stadgarna ska enligt § 11 fattas vid två på varandra följande allmänna sammanträden. Beslut enligt ovan fattades på det senaste allmänna sammanträdet som var 2020 års årsmöte.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 1. verksamhetsplan för 2021

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021 föredrogs översiktligt. Verksamhetsplanen godkändes och fastställdes.

 • 12. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år

Valberedning föreslog att styrelsen inklusive ordföranden ska bestå av sex ledamöter. Ett motförslag var att styrelsen inklusive ordföranden ska bestå av sju ledamöter.

Mötet beslutade enligt motförslaget.

 • 13. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt ev. suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes Ian Fiddies till föreningens ordförande på ett år (omval).

I styrelsen hade följande ledamöter ett år kvar av sin mandattid: Lisbeth Borgesand, Ralf Englund och Gustaf Frid.

Valberedningen föreslog följande styrelseledamöter för val på två år: Jakob Hise Kaldma (nyval) och Aurelia Ingelvide (nyval).

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Eftersom mötet i § 12 beslutade att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter beslutade mötet att välja in Torbjörn Olsson som styrelseledamot.

 • 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog att Kent Larsson och Camilla Larsson skulle väljas in som revisorer.

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Mötet beslutade även att välja in Silvia Mathiasson som revisorssuppleant.

 • 15. Val av valberedning

Mötet beslutade att välja Erik Sandblom och Joakim Bjerhem som valberedning.

 • 16. Övriga frågor (ej beslutsrätt)

Paul Johansson begärde ordet och berättade om att projektet Frihet på Cykel hade svårt med finansiering och efterlyste handlingskraft från föreningen för att se till att kursverksamheten inte försvinner. Det påpekades att det är riksföreningen som driver projektet och att det inte främst är kretsens sak att driva.

 • 17. Årsmötets avslutande

Mötesordföranden Lars Gustafsson förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna vidtog sedvanlig utdelning av presentkort till 2020 års flitigaste deltagare på utfärderna samt utlottning av priser bland utfärdsdeltagare.

 

Vid protokollet:

 

Gustaf Frid

 

Justeras:

 

Lars Gustafsson                 Kent Larsson                       Joakim Bjerhem Jönsson

Dela!