Cykelfrämjandets yttranden inför Trafiknämndens möte 210211

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Inlägget uppdaterat 1 mars med beslut i kursivt

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden angående möte 11 februari 2021. Läs vidare eller ladda ner våra yttranden som PDF.

Handling 11: MP, V yrkande om snöröjning

”Yrkande från (MP) och (V) om snöröjning för cykelframkomlighet”

 • Bra yrkande som vi hoppas trafiknämnden ställer sig bakom. Snöröjningen har verkligen inte fungerat denna vinter, vilket har fått flera helårscyklister att ställa cykeln.

Beslut
Ett yrkande från S, Mp och V med följande beslut blev antaget:

 1. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka formuleringarna i avtal med entreprenörer som sköter snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor och andra vägar som påverkar gående och cyklisters framkomlighet, särskilt för att främja vintercyklismen.
 2. Trafikkontoret får i uppdrag att förbättra efterlevnaden av befintliga avtal som rör snöröjning och halkbekämpning för att säkra god framkomlighet för vintercyklister och gående.
 3. Trafikkontoret får i uppdrag att stärka kommunikationen till cyklister om framkomligheten på den viktigaste cykelinfrastrukturen, i synnerhet vid snöfall eller andra påverkande händelser.

M, L och C verkar inte hålla med, se deras protokollsanteckning för mer information.

Handling 12: Förbindelse Lindholmen – Stigberget

”Bro eller tunnel mellan Lindholmen – Stigberget. Synpunkter från remissinstanser samt förslag till val av alternativ”

 • Det är fortfarande behov av en fast cykelförbindelse mellan den planerade cykelbron vid Packhuskajen och Älvsborgsbron eftersom avståndet är 3,6 km. Vi vill att staden i god tid påbörjar planeringen av en ny cykelbro som kan byggas när Stena Line lämnar Masthuggskajen år 2035 så att ingen tid går förlorad.
 • Fram till att broarna är färdiga behövs täta turer med gratisfärjan Älvsnabbare på de sträckor där det är behov för bro. För snabbare överfart bör färjorna trafikera sträckor rakt över älven.
 • Linbaneprojektet hjälpte gående och cyklister att överbrygga älvens barriär. De missgynnas om pengarna flyttas till en ren spårvagnstunnel.


Älvens barriäreffekt med och utan en cykelbro vid Y. Tänk t ex Majorna – Lindholmen!

Beslut
Bordlades till nästa möte för att utreda en 19-meters bro.

Handling 13: GC-bro från Packhuskajen

”Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen – Inriktningsbeslut”

 • Enligt trafikkontoret beräknas cykelbron vid Packhuskajen stå färdig först om 12 år. Som jämförelse tar det mer omfattande projektet Hisingsbron bara 8 år. Stadens trafik- och miljömål är i fara om cykelbron färdigställs så sent. Vi vill att förvaltningen anstränger sig att färdigställa cykelbron på kortare tid än Hisingsbron.
 • Cykelbron stöder Vision Älvstaden: ”Göteborg behöver knytas samman över älven genom att ersätta existerande barriärer med stadsmiljöer där stråk och stadsgator länkar samman staden. Älvstaden ska utformas till en innerstad där det är lätt att röra sig till fots.
 • Det är extra viktigt att bron finansiering säkras nu när det inte blir möjligt att ta med cykel på en framtida linbana.
 • Ett snabbt inriktningsbeslut, samt tillräckliga administrativa och ekonomiska resurser är viktiga så att Göteborg så fort som möjligt kan ta vara på de sociala, ekonomiska och miljömässiga effekterna av att knyta samman stadens centrala delar.
 • Vi hoppas att trafiknämnden kan samlas om ett yrkande om att ett färdigställande om 8 år bör vara ett mål för förvaltningen att sträcka sig efter.

Beslut
Bordlades till mötet i mars eftersom Lindholmsförbindelsen bordlades.

S, Mp och V har lagt ett tilläggsyrkande som vi hoppas att trafiknämnden antar:

 1. Trafikkontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ tidsplan för färdigställande av bron, inom fastslagen ekonomisk ram och utan att göra avkall på säkerhet, som möjliggör att bron ska kunna tas i drift senast 8 år efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.

Handling 20: Upprustning av kanalmurar

”Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen – Inriktningsbeslut”

 • Förvaltningen behöver visa mycket tydligare omsorg om cykeltrafiken under detta långvariga arbete. Här möts sex pendlingscykelstråk.

Beslut
Ett yrkande från Mp och V om att upprustningen skall ske så att framkomligheten för gång och cykel förbättras antogs av trafiknämnden:
Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att ge trafiknämnden i uppdrag att ansvara för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan standard att framkomligheten för cykel och gång förbättras, att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen. I detta arbete ingår också upprustning av Tyska bron, Fontänbron, Fredsbron och Drottningtorgsbron.

M, L och C inkom med en protokollsanteckning om att det finns gång- och cykelinfrastruktur som är i behov av förbättringar och kapacitetshöjningar som t.ex. Alfonshuset vid Slussplatsen, Brunnsparken och längs hamngatorna.

Handling 22: Bussdepån vid Järnbrott

”Planbesked för bostäder, skola verksamheter m.m. samt bussdepå nordväst om Järnbrottsmotet”

 • Det är glädjande att trafikkontoret anger att en genare cykelbana närmare trafikmotet likt den lösning Cykelfrämjandet förespråkar är ett alternativ.
 • Men den gena dragningen bör vara förstahandsvalet eftersom det handlar om en pendlingscykelbana, den undviker höjdskillnader och många kurvor, och den ger god sikt. Den gör även det mellanliggande området odelat och därmed mera användbart.
 • Vi hoppas därför att trafiknämnden kan samlas om ett yrkande om att lösningen med en genare cykelbana närmare trafikmotet ska vara huvudalternativet i arbetet framåt.


Vårt förslag på dragning av pendlingscykelbanan. Eniros karta med detaljplanens plankarta ovanpå.

Beslut
Trafiknämnden tillströk förslaget men antog också ett yrkande från V och Mp. I yrkandet argumenteras för att det är viktigt att förslaget inte försämrar framkomligheten för pendelcykelstråket och att i trafikkontoret återkommer med ett trafikförslag där det utreds om det är lämpligt att cykelstråket istället närmare Järnbrottsmotet vilket skulle öka framkomligheten. Beslutet i yrkandet blev:
Trafiknämnden beslutar att trafikkontoret återkommer till nämnden med hur cykelbanorna planeras att utformas.

Handling 23: Ågrändsbron

”Godkännande av genomförandestudie för Ågrändsbron”

 • Vi uppskattar den framförhållning för ökad cykeltrafik som uttrycks.
 • Bron ansluter till en tunnel under Ullevigatan, vars branta och skymda svängar också är problematiska. Kan projektet ändra linjeföringen så att även det problemet minskar?

Beslut
Att gå vidare med arbetet med Ågrändsbron

Handling 32: Hur hanteras inkomna synpunkter om cykel

”Svar på fråga från (MP) och (V) om omhändertagande av synpunkter på cykelfrågor”

 • Vi håller helt med om att det är viktigt att balansera inkomna synpunkter mot långsiktigt arbete. Men allmänhetens ”öga” blir viktigare ju mindre förvaltningen själv kan övervaka trafikmiljön kontinuerligt. Vi är visselblåsare.
 • Många anmälningar till kontaktcenter skickas till entreprenören i området. Problemet är att entreprenören inte behöver rapportera tillbaka så att ärenden kan bockas av. Det är helt upp till entreprenörens goda vilja att göra något. Och anmälaren vet normalt inte vilken entreprenör som ansvarar. Det behövs återkoppling.
 • Kan trafikkontoret föra vissa anmälningar vidare till nämnden om de är viktiga men kräver extra resurser? De kan t.ex. påvisa behov av generella lösningar.

Beslut
Trafikkontoret får i uppdrag att ta initiativ till och samverka med Konsument-och medborgarservice och socialnämnderna för att utveckla metoder för jämlik medborgardialog gällande trafikfrågor, inklusive cykelfrågor.

Cykelfrämjandets göteborgskrets februari 2021

Dela!