Cykelfrämjandets frågor om GFS Frihamnen Lindholmen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Vi har granskat satsningen på pendlingscykelstråk som ingår i genomförandestudie FrihamnenLindholmen. Cykelfrämjandet är bekymrade för att förslaget kanske inte håller kvaliteten för att vara en ordentlig cykelstatsning och har därför ett flertal frågor. Testen nedan är skickad till trafiknämnden 2020-12-15 och trafikkontoret 2021-01-09

 

Cykelfrämjandets frågor med kommentarer

Jämfört med dagens cykelbanor på sträckan, planeras det några förbättringar utöver att bredda till pendlingscykelbanestandard?

  • En attraktiv cykelinfrastruktur är mer än bara bredd på cykelbanan. Cykelbanans utformning med svängar, korsningar, skyltning och gestaltning spelar roll för upplevelsen av att färdas på cykel.

Går det inte att minska antalet konfliktpunkter och barriärer? Varför behöver pendlingscykelbanan korsa stadsbanan tre gånger? (Se kartorna i bilagorna nedan)

  • Om cykelbanan konsekvent dras på älvsidan om kollektivtrafikstråken så blir det tre korsningspunkter färre. Den Z-formade svängfesten i början av Lindholmsallén är inte cykelvänlig.

Bedömmer ni att planen är tillräckligt för att uppfylla målet ”Öka cyklingens attraktivitet så att fler cyklar, vilket leder till förbättrad folkhälsa och minskad miljöpåverkan.”?

  • Cykeln bör ha en mer framträdande roll i området än idag och utformningen av området bör göras så att det tydligt framgår att cykel är det självklara första valet på resor upp till 5-7 km.

Varför föreslås pendlingscykelstandard upphöra i utkanten av Lindholmsområdet? Är inte en målstyrd planering att föredra framför en efterfrågestyrd planering om man vill uppnå stadens resandemål?

  • Det krävs ett milsperspektiv när pendlingscykelbanor anläggs om de skall kunna konkurrera med bil- och kollektivtrafik. Skall vara lätt att passera området till exempelvis Eriksberg och Älvsborgsbron. Lindholmsallén är en av Göteborgs bredaste gator och där borde det finnas plats för pendlingscykelbanor.

Hinder vid Lindholmsallén nr 9 idag. Bild från Hitta.se

Hur kommer pendlingscykelbanan att hanteras vid hållplatspassagerna?

Bra att ni förlänger cykelbanorna förbi de två trappor i Lindholmsallén (utan för ESAB och Citadellet) som idag tränger undan cykelbanan. Men det ser ut att bli trångt för gående? Och tillkommer inga ytterligare hinder, vid Geely-huset eller ett alltför uppsvällt hållplatsområde?

Hur blir det med kopplingar till Hisingsbron och den planerade cykelbron vid Lundbystrand? Kommer sträcka, linjeföring och höjdsättning av cykelbanan att synkroniseras med Hisingsbrons cykelbanor?

  • Idag är det mycket komplicerat att komma till ”rätt sida” av Göta älvbron med många omvägar och barriärer som måste övervinnas.

Kopplingen mellan Lindholmsalléns cykelbanor och Lindholmspirens färjeläge är idag otydlig för ovana cyklister, är detta något som åtgärdas inom projektet?

 

Det vi gillar med förslaget

Bra för framkomlighet och säkerhet med genomgående cykelbanor i korsningspunkter med fordonstrafik längs Lindholmsallén och Lundby Hamngata.

Vi uppskattar att det blir många möjligheter att korsa Lindholmsallén med cykel

 

Bilagor

Karta 1: Röda cirklar markerar korsningspunkter med körbana eller kollektivtrafik

 

Karta 2: Röda cirklar markerar korsningspunkter med körbana eller kollektivtrafik

 

2020-12-15

 

Svar från förvaltningen

Januari 2021 kontaktar vi förvaltningen och får till svar att anledning till den Z-formad svängen och korsande av stadsbana 3 gånge i Frihamnen är att Frihamnen är under exploatering och detta läge är det bästa just nu. När en del är byggt kommer GC-banan att flyttas till nytt läge. Det är osäkert när Frihamnen kommer att vara färdigbyggd och därmed när den permanenta infrastrukturen är på plats.

Beslut

2021-02-11 gav trafiknämnden uppdraget till trafikkontoret att studera hur pendelcykelstråket mellan Hisingsbron och Lindholmen kan dras utan korsningar med spårvägen. 2022-03-25 meddelar förvaltningen att i den muntliga överenskommelse trafikkontoret nu har med fastighetsägaren i Frihamnen, Älvstranden utveckling, ligger pendelcykelstråket så att den planerade spårvägen inte korsas. Trafiknämnden förklarar uppdraget för slutfört.

Dela!