Rädda Säröbanan: Förvaltningen har missförstått och prioriterar fel

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Notera att vi har arbetat vidare med frågan och lämnat ett förslag på ändrad dragning av cykelbanan den 14 januari 2021. Se även alla inlägg med etiketten Säröbanan.


Befintliga dragningar i rött och detaljplanens förslag i turkos. Föreslagen dragning från Cykelfrämjandet i gult

Inför byggnadsnämndens möte 15 december har Cykelfrämjandet kontaktat byggnadsnämnden som åter har bussdepån intill Säröbanan, en av stans finaste cykelbanor, på agendan. Se nedan, eller ladda ner den PDF som vi skickade till byggnadsnämndens ledamöter här.

Cykelfrämjandets uppmaning till byggnadsnämnden

Detaljplanen återremitteras för omarbetning som säkerställer att den östra cykelbanan inte får försämrad standard. Exempel på försämrad standard är plankorsning, skarp linjeföring och brant stigning. Bussutfarten till Radiomotet skall inte prioriteras på bekostnad av cykelbanan Säröbanan.

Missförstånd: Östra grenen måste räddas

Förvaltningen har missuppfattat när de ser den västra delen som en del av pendlingscykelstråket och den östra endast som en gen koppling. Problemet med planförslaget är inte den västra sträckan som har karaktären av en lokal cykelbana, det är den östra. Den östra grenen är en viktig länk på den två mil långa Säröbanan som möjliggör cykelresor över långa distanser och knyter ihop staden. Missförståndet är troligen orsak till den styvmoderliga behandlingen av den östra grenen samt att en cykeltunnel för sträckan inte utretts.

Trafikkontoret skriver att pendlingscykelbanans korsning med bussutfarten blir säker eftersom linjeföringen dels tvingar cyklisterna att sakta ned och dels ger bättre sikt. Men det stämmer inte. För det första cyklar nästan ingen fortare än 30 km/h, så det finns inget behov att tvinga cyklisterna att sakta ned ytterligare. För det andra gör de tvära svängarna att sikten inför korsningen försämras och att motortrafiken får svårare att förstå cyklisternas avsikter, på grund av att de senare plötsligt ändrar riktning för att följa den dåliga linjeföringen.

Säröbanan är en av få pendlingscykelbanor som uppfyller cykelprogrammets krav över längre sträckor och är därför extra viktig att bevara. Detaljplaneförslagets korsning med bussutfart mot Radiomotet förstör fem kilometer rak och konfliktfri cykelbana från Marklandsgatan till Askim. Att stadens övriga cykelbanor håller lägre standard får inte tas som intäkt för försämringar på sträckan. Detaljplaneförslaget gör att Säröbanan får mer av en standard som lokal cykelbana med korsningar, uppstyckningar och tvära svängar vilket minskar cykelns konkurrenskraft.

Prioritera inte tomma bussar framför trafikstrategins cykelmål

Bussutfarten till Radiomotet som föreslås korsa cykelbanan Säröbanan kommer enligt utredningen att trafikeras av ca 110 motorfordon per dygn (majoriteten innan kl 07:00). Idag trafikeras Säröbanan av ca 800 cyklister, vilket bör öka till 1 600-2 400 cyklister om stadens skall nå målet i trafikstrategin om ett ökat cyklande. Om inte bussutfarten blir planskild för att bevara cykelbanan Säröbanan bör den slopas och de 110 motorfordonen ta vägen via nya Antenngatan som beräknas få 1 000 motorfordon per dygn.

Åtgärder

Cykelfrämjandet ser två alternativ för att rädda Säröbanan:

  • Ändra linjeföring. Bygg tunnel för cykel vilket ger 2,7 % respektive 3,6 % graders lutning
  • Ändra linjeföring. Slopa utfarten till Radiomotet


Befintliga dragningar i rött och detaljplanens förslag i turkos. Föreslagen dragning från Cykelfrämjandet i gult. Data hämtad från plankartan och sidan 35-36 i planbeskrivningen.

Dela!