Svar på klimatremiss

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet


Prioritering av trafik. Klicka för större

Cykelfrämjandets göteborgskrets svarar idag på stadens klimatprogram som är ute på remiss. Cykelfrämjandet anser att cykeln behövs för att uppnå stadens klimat- och miljömål. Det duger inte att behandla kollektivtrafik, gång och cykel som en klump.

Cykeltrafiken måste mätas, och det behövs ett målvärde. För en hållbar stadsplanering behövs förtätning och effektivare användning av stadsrummet. Cykelbanornas kvalitet behöver höjas så att barn, äldre och personer med funktionsvariationer i större utsträckning kan cykla själva.

Skilj på kollektivtrafik, gång och cykel

Programmet nämner alltid kollektivtrafik, gång och cykel i klump. Men även om dessa tre färdsätt har gemensamma positiva egenskaper är de väldigt olika, vilket måste tas hänsyn till i planeringen. De behövs för att komplettera varandra så att fler ska kunna leva så hållbart som möjligt. Cykel ger större frihet och flexibilitet än kollektivtrafiken, kan även användas för att frakta matvaror hem från affären och avfall till återvinning på ett effektivt sätt. I stadsbebyggelse är ofta cykel det snabbaste färdmedlet men för längre resor kan expressbussar och snabbspårvagnar vara ett effektivare alternativ.

Här är några egenskaper där gång och cykling slår kollektivtrafik:
• Ekonomi: Investeringar i cykelinfrastruktur är billigare och har oftast positiv samhällsekonomisk nytta. Detta ger mer utsläppsminskningar per investerad krona.
• Flexibilitet: Cykeln är flexibel och skiljer sig ifrån kollektivtrafik eftersom den inte begränsas av tidtabeller och linjedragning.
• Klimat: Cykeln är bättre än kollektivtrafik i ett LCA-perspektiv: Elbussen Electricity släpper ut 13,5 g CO2/personkm medan cykeln släpper ut runt 5.
• Motion: Vi behöver vardagsmotion och gång och cykling är de enda transportslagen som ger motion.

Läs hela yttrandet, drygt två sidor, här:
Remissvar klimat- och miljöprogram från Cykelfrämjandets göteborgskrets (PDF)

Dela!