Modernisera Älvsborgsbron!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Hinder på Älvsborgsbrons gång- och cykelbana. Foto Christer Gustavsson

Hinder på Älvsborgsbron. Foto Christer Gustavsson. Klicka för större

Älvsborgsbrons två gång- och cykelbanor är smala, och den ena är dessutom stängd under hela 2020 på grund av underhållsarbete. Att den kvarvarande cykelbanan fungerar dåligt har även Trafikverket noterat. Verket har försökt komma tillrätta med problemen genom att ställa ut staket som skulle hindra cyklisterna. Det gick inte så bra, och staketen har tagits bort.

Hur ska en cykelbana se ut för att fungera väl? Trafikverket har utformat vissa krav som nya vägar ska uppfylla, och det gäller även cykelbanor. För en dubbelriktad gång- och cykelbana längs ett staket, som på Älvsborgsbron, ska bredden vara minst fem meter. Då ingår en gångdel på två meter, och en skyddsremsa för cyklister mot staketet.

Uppfyller inte dagens krav

Älvsborgsbron öppnades 1966, och den gång- och cykelbana som används idag är bara 2,2 meter bred. För att uppfylla dagens krav skulle cykelbanan alltså behöva vara mer än dubbelt så bred. Trafikverket bör inte nöja sig med att uppfylla en standard från 1966, utan redovisa vad som behövs för att uppfylla dagens krav.

En möjlighet är att bredda bron. En annan är att ta ett av de sex körfälten för motortrafik. Det vore inte första gången ett par körfält stängdes av. Från april till augusti 2008 stängdes två av de sex körfälten av för underhållsarbeten. Bilisterna uppmanades ta andra vägar, och köerna blev kortare än befarat. Nu har Volvo stoppat fabriken på Torslanda på Hisingen på grund av coronaviruset, så det bör gå bra även nu.

Skyltad hastighet på Älvsborgsbron är 70 km/h, men de flesta kör för fort. Enligt senaste undersökningen från Göteborgs trafikkontor, från år 2009, ligger medianhastigheten på 79 km/h. De höga hastigheterna kan ha lett till att mopedister (moped klass I) väljer att köra på cykelbanan istället för i körfälten för motortrafik, där sådana mopeder skall köras.

Det förekommer att isklumpar och andra föremål lossnar från lastbilar och landar i cykelbanan. Det skulle kunna åtgärdas med ett skyddsnät eller genom att lastbilar inte får köra intill cykelbanan. Trafikverket planerar att installera körfältssignaler som skulle kunna användas till detta.

En möjlighet är att köra en färja för gående och cyklister medan underhållsarbetet på bron pågår, som komplement till cykelbanan. För gående vore det ett attraktivt alternativ till att gå över bron på en smal GC-bana.

Trafikverket bör:

– Redovisa hur dagens krav på gång- och cykelbanor ska uppfyllas på Älvsborgsbron, både under ombyggnadsarbetet och därefter.
– Sätta in en färja för gående och cyklister så länge Älvsborgsbron inte uppfyller dagens krav.
– Undersöka om mopedister kör olovligt på Älvsborgsbrons cykelbana.
– Vidta åtgärder för att motortrafikanter inte överskrider skyltad hastighet på Älvsborgsbron.
– Vidta åtgärder för att föremål som lossnar från motortrafiken inte faller över cykelbanan.

Länkar:

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete. Trafikverket

VGU, Vägars och gators utformning. TrV publikation 2020:029 Se avsnitt 8.5

Kortare köer på Älvsborgsbron. GP 2008-04-28

Volvo Cars stoppar all produktion i Sverige. SVT

Trafik på Älvsborgsbron. Göteborgs Trafikkontor

Dela!