Värna gång och cykel vid byggarbeten på Älvsborgsbron!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet har tagit del av Trafikverkets plan för att göra underhållsarbeten på Älvsborgsbron. Planen innebär att en av brons två kombinerade gång- och cykelbanor stängdes av i februari 2020 och kommer fortsätta vara stängd året ut. På den kvarvarande gång- och cykelbanan ställs farthinder ut var 50:e meter.

Två av de sex körfälten för motortrafik kommer vara stängda i tre månader. I övrigt kommer alla sex körfält för motortrafik vara igång.

Omslag för Riktlinjer för hantering av cykeltrafik under byggskedet i Göteborg
Trafikverket har kommit överens med Göteborgs stad om att inte sätta ut hinder i cykelbanor

Cykelfrämjandet ifrågasätter prioriteringen. Ett av de sex körfälten för motortrafik skulle kunna användas till gång- eller cykeltrafiken.

Cykelfrämjandet noterar också att fysiska farthinder är trafikfarliga, detta enligt litteraturstudier och intervjuer gjorda av VTI. Trafikverket har själva ställt sig bakom ett gemensamt dokument med Göteborgs stad som säger att det inte ska finnas hinder på eller nära invid omledningar, även på Älvsborgsbron.

Freda gående

Cykelfrämjandet noterar även att gång- och cykeltrafik helst bör separeras. Detta för att öka tryggheten för gående och framkomligheten för cyklister. För en gående som överraskas av en upphinnande cyklist blir det en otrevlig överraskning även med en riktigt långsam cyklist som bara kör tre gånger så fort som den gående. En separation av gång och cykeltrafik är därför lika viktig för gående som för cyklister. I en överenskommelse med Göteborgs stad säger sig även Trafikverket eftersträva separation av gång och cykel.

Trafikverket bör:
– avstå från att ställa ut trafikfarliga farthinder på cykelbanan,
– följa överenskommelser med Göteborgs stad,
– göra en omprioritering av ytan så att cyklister kan fortsätta att cykla i cykelfart över Älvsborgsbron,
– undersöka möjligheten att separera gångtrafik från cykeltrafik på Älvsborgsbron.

Inte minst på grund av coronaviruset är det viktigt att prioritera färdsätt som främjar hälsan och minskar smittrisken.

Länkar:

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete. Trafikverket

Älvsborgsbrons cykelbana får farthinder. Trafik Göteborg

Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar. Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Riktlinjer för hantering av cykeltrafik under byggskedet i Göteborg (PDF). Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik

Dela!