Cyklisters önskelista för barn och ungas cykling

TatjanaNyheter

Foto: Christopher Lanaway

Cykelfrämjandet har genomfört en enkätundersökning där närmare 5000 cyklister har fått tycka till om barn och ungas cykling i sin kommun.
– Politiker behöver prioritera säkra cykelvägar och bilfria zoner utanför skolor för att fler barn ska cykla till skolan, säger Emilia Sternberg projektledare på Cykelfrämjandet.

För att samla in kunskap om förutsättningar för och attityder till barn och ungas cykling har Cykelfrämjandet genomfört en enkätundersökning med Cykelpanelen under januari 2023. Närmare 5 000 cyklister svarade på enkäten, med en bra spridning i avseende på kön och ålder. Av de svarande hade 40 procent själva barn och besvarat frågor om barnens cykelvanor. Bland de svarande med barn hade de flesta barn över 10 års ålder.  

– Vi ser att det är vanligare att barn cyklar under sommarhalvåret än på vinterhalvåret, precis som vuxna. Under vintern cyklar knappt hälften av barnen till förskolan eller skolan minst en gång i veckan, säger Emilia Sternberg.

Enkäten visar att en majoritet (53 procent) anser att det är vanligt att barn och unga själva cyklar till skolan. Nästan lika vanligt är det att vårdnadshavare skjutsar barnen med cykel (49 procent). Många upplever dock brister med cykelförutsättningarna i kommunen, särskilt i korsningar. Problematiken kring korsningar speglas även i cyklisternas prioriteringar för hur politiker bör agera för att främja barn och ungas cykling. 

– Respondenter i enkäten fick rangordna sina fem mest prioriterade politiska åtgärder för att främja barn och ungas cykling. I toppen av listan kom utbyggnad av säkra cykelvägar där det idag saknas och att prioritera cykeltrafik i korsningar. Högt på önskemålslistan kom även införandet av bilfria zoner utanför förskolor och skolor, berättar Emilia.

Cyklisternas topp fem politiska åtgärder för barn och ungas cykling 

  1. Säkra cykelvägar där det idag saknas 
  2. Prioritera cykeltrafik i korsningar 
  3. Bilfria zoner utanför förskolor/skolor 
  4. Prioritera skötsel av cykelvägar som används av barn och unga 
  5. Åtgärder för minskad biltrafik 

 

Om undersökningen
Undersökningen gick ut till Cykelfrämjandets cykelpanel, i tillägg till det spreds en öppen enkät via Cykelfrämjandets hemsida. Totalt inkom 4 763 svar. Detta inkluderar både helt kompletta svar samt de som svarat på en majoritet av frågorna men inte skickat in enkäten. Det är vuxna som har svarat om barnens cyklande. Även personer som inte själv har barn har fått svara på frågor om barns förutsättningar för att cykla i kommunen och om politikers prioriteringar. Respondenter med egna barn har fått svara om barnet eller barnens cykelvanor. 

Rapporten är framtagen av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet. Undersökningen har möjliggjorts med finansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. 

Läs hela rapporten från Cykelpanelundersökningen – Barn och ungas cykling 

Läs mer – tidigare undersökningar med cykelpanelen 

Läs mer om barn och ungas aktiva transporter

Nationell rekommendation för aktivare skoltransporter
Aktiva resor till skolan, till exempel att gå eller cykla, är det bästa för barnen. Det fastslår forskare i en barnkonsekvensanalys. Genom en nationell rekommendation vill de nå föräldrar för att tillåta barn att vara aktiva på sin väg till skolan, och samhällsplanerare för att skapa förutsättningarna.

DN debatt: ”Sluta skjutsa barnen till skolan – hälsa går före rädsla”
Forskarna skriver tillsammans med en rad andra undertecknare på DN debatt om den nya rekommendationen om aktiva skolresor.

 

Dela!