Tre krav i öppet brev till Trafikverket

CykelfrämjandetNyheter

Att cyklister ska sänka hastigheten eller cykla långa omvägar på grund av bristfällig trafikplanering tycks vara en hörnsten i Trafikverkets arbete, säger Björn Paxling, psykolog och klimataktivist i Extinction Rebellion.

I augusti genomförde aktivister från ett flertal klimat- och cykelrörelser en gemensam aktion mot Trafikverket. Genom att lägga sig på marken och spela döda bredvid cyklar inne i myndighetsbyggnaden ville aktivisterna visa på vilka konsekvenser myndighetens prioritering av bilismen leder till. I ett öppet brev till Trafikverket framfördes tre krav som kan hjälpa myndigheten i rätt riktning.

Det är en kvav och klibbig dag. Temperaturen är nästan uppe i 30 grader trots att det är förmiddag i mitten av augusti. En grupp människor från klimatrörelsen Extinction Rebellion, några av Cykelfrämjandets lokalkretsar och Cykelaktion Stockholm har samlats i närheten av Trafikverkets kontor i Solna, norr om Stockholm.

Skrotcyklar står uppställda på en grusplan medan aktivisterna sprayar dem vita med kalkfärg. De ska förvandlas till så kallade ”ghostbikes” – vitmålade cyklar som symboliserar cyklisters utsatthet i trafiken och brukar ställas på platser där cyklister omkommit till följd av motortrafiken. Planen är att genomföra en första gemensam manifestation mot vad de anser är Trafikverkets ensidiga fokus på ökad biltrafik. Tanken är att fylla myndighetens entré med ghostbikes och förmedla att Trafikverkets prioritering av motortrafiken är dödligt farlig för oskyddade trafikanter och underminerar Sveriges miljö- och klimatmål, något som kostar både liv och hälsa.

En av de som rest till Stockholm för att delta vid aktionen är Tomas Stanislawski, ordförande för Cykelfrämjandet Kristianstad:

– Trafikverket tvingar de boende utanför Kristianstad till bilberoende då man underfinansierar regionala cykelsatsningarna. Avgörande delar av landsbygdsvägnätet mellan tätorterna är helt olämpliga för cykling vilket hindrar boende att cykla även korta sträckor som ett par kilometer till närmaste affär utan att utsätta sig för stora risker. Trafikverket behöver kraftigt höja sin medfinansiering av de regionala cykelsatsningarna, både som andel och som totalt belopp, så att människor på landsbygden också kan få valfrihet i sin vardag, säger Tomas.

Trots att 13 procent av svenskarnas dagliga resor sker med cykel är det endast en halv procent av infrastruktursatsningarna som är avsatta för cykling. Trafikverkets eget cykelbokslut visar att cykelolyckorna ökar samtidigt som olyckor med andra trafikslag minskar.

– När en rapport från Trafikverket visade att antalet bilar måste minska i Sverige för att vi ska klara klimatmålen så valde ledningen att stoppa rapporten. Man rullar upp fönsterrutan, sätter på AC:n och låtsas som om klimatförändringarna inte existerar. Trafikverket är en myndighet i starkt behov av hjälp, och vi är här för att hjälpa, säger Björn Paxling, psykolog och klimataktivist i Extinction Rebellion från Malmö.

”Trots att 13 procent av svenskarnas dagliga resor sker med cykel är det endast 0,5 procent av infrastruktursatsningarna som är avsatta för cykling.”

 

Cyklarna rullas in i byggnaden och placeras ut på golvet medan aktivisterna lägger sig ner, likt omkomna cyklister. Några väljer att kedja fast sig vid cyklarna med bygellås runt halsen. En blomma överlämnas till receptionen för att visa på manifestationens fredliga metod tillsammans med det öppna brevet till Trafikverket. Aktivisterna tar själva kontakt med polisen för att informera att en fredlig civil olydnads aktion inletts på myndigheten. Den fredliga aktionen genomförs utan någon som helst dramatik, och den lugna stämningen står i stark kontrast till den vassa kritik som riktas mot myndigheten.

– Nivån på Sveriges cykelinfrastruktur är pinsamt dålig. Trafikverket ignorerar i högsta grad de politiska och demokratiska ambitionerna som har satts för att nå klimatmålen, säger Terese Vangstrup från Cykelaktion Stockholm.

Aktivisterna anser att Trafikverket fastnat i en ond spiral som leder till ökad bilism: myndigheten beräknar att biltrafiken kommer öka, bygger ut bilvägnätet, finner att biltrafiken ökat och räknar med fortsatt ökning, ett fenomen som kallas för inducerad trafik.

Det öppna brevet till Trafikverket består av tre krav:

Det första är att myndigheten genast upphör med självuppfyllande prognoser om ökad biltrafik där fler och bredare bilvägar ökar bilismen. Istället kräver man kraftigt ökade investeringar i infrastruktur som främjar hållbara transporter.

Det andra kravet handlar om att Trafikverket måste planera med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. Fyrstegsprincipen innebär att i första hand tänka om avseende transportbehov och transportsätt, därefter optimera befintlig infrastruktur, innan det slutligen blir aktuellt att bygga om eller bygga nytt. Denna princip kan inte fortsätta vara en fin pappersprodukt enligt aktivisterna, om Sverige ska nå klimat- och folkhälsomål.

Det tredje och sista kravet är att Trafikverket pausar redan planerade projekt och genomför en klimatkonsekvensbeskrivning. Syftet med kraven är enligt aktivisterna att anpassa myndighetens arbete till de stora utmaningar som samhället står inför.

”Trafikverket är en myndighet i starkt behov av hjälp och vi är här för att hjälpa.”

 

Nyfikna medarbetare passerar de liggande cyklarna och människorna. Några stannar till för att fotografera och får information om vad som händer. Efter drygt en timme kommer Trafikverkets presschef, Bengt Olsson, ner för att ta emot det öppna brevet.

– Olika remissinstanser har i åratal lämnat svar till Trafikverket vars budskap är i linje med våra krav. Det finns gott om rapporter och forskning som säger samma sak som vi: investera i hållbara transporter och sluta bygg för ökad motortrafik. Klimatet, miljön, hälsan och samhällsekonomin vinner på det! Trafikverket måste steppa upp. Får vi ingen respons nu så kommer vi att påminna dem tills budskapet går fram, säger Tomas Stanislawski.

Dela!