Öppet brev till Trafikverket

CykelfrämjandetInfrastruktur

I augusti 2022 genomförde aktivister från ett flertal klimat- och cykelrörelser en gemensam aktion mot Trafikverket. Genom att lägga sig på marken och spela döda bredvid cyklar inne i myndighetsbyggnaden ville aktivisterna visa på vilka konsekvenser myndighetens prioritering av bilismen leder till. I ett öppet till Trafikverket framfördes tre krav som kan hjälpa myndigheten i rätt riktning:

ÖPPET BREV TILL TRAFIKVERKET

Vi står inför en klimatkatastrof om vi inte drastiskt minskar våra klimatutsläpp. Hur vi transporterar oss har en stor påverkan, inte bara på klimatet, utan även på vår hälsa.

Trafikverket är den statliga myndighet som, enligt dem själva, “ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar”. Trafikverket har dock under otaliga år kritiserats för att prioritera bilen och på så sätt förbise eller ignorera andra trafikslag, som cykling. Att myndigheten planerar transportsystemet för alla trafikslag är helt enkelt inte sant. Nationella cykelrådets cykelbokslut visade dessutom nyligen att trafikolyckorna ökar för cyklister medan de minskar för alla andra transportslag.

Varannan bilresa i Sverige är kortare än fem kilometer. Även om fem kilometer är en sträcka som de flesta klarar att cykla så är det många som inte vågar välja cykeln på grund av bristande infrastruktur och osäkra trafiksituationer. Som cyklist är det inte ovanligt att mötas av hinder som elskåp, bommar, stenblock och stolpar mitt i cykelbanan – om det ens finns någon cykelbana. I många fall är det Trafikverket som är ansvariga för trafikmiljön där cykeln tycks hamna sist på prioriteringslistan. Istället bidrar myndigheten till att upprätthålla den bilnorm som växt sig stark i Sverige under efterkrigstiden och där bilen ständigt prioriteras högre i samhällsplanering och infrastruktursatsningar.

Vi är här för att protestera mot Trafikverkets ständiga prioritering av bilismen.
Vi är här för att Trafikverket inte lever upp till klimatmål eller hälsomål.
Vi är här för att Trafikverket behöver vidga sina vyer och säkerställa att cykeln ses som ett riktigt trafikslag som ingår i myndighetens planering, på riktigt.

För att understryka allvaret i vårt budskap har vi valt att blockera Trafikverkets lokaler i Solna genom en fredlig civil olydnadsaktion. Motståndet mot den bristande politiska styrningen av Trafikverket tillsammans med myndighetens undermåliga arbete, har idag fört samman aktivister från klimatrörelsen Extinction Rebellion, från Cykelfrämjandets lokalkretsar i Kristianstad, Västerås och Stockholm, samt från Cykelaktion Stockholm.

Trafikverket är en myndighet i starkt behov av hjälp, och vi är här för att hjälpa! Vi framför härmed tre krav till Trafikverket så att de på ett bättre sätt ska kunna möta de stora utmaningar som vårt samhälle står inför:

  1. Trafikverket behöver omedelbart förändra sitt sätt att planera infrastrukturen. Trafikverket måste sluta med självuppfyllande prognoser om ökad biltrafik där fler och bredare bilvägar ökar bilismen. Trafikverket måste kraftigt öka investeringarna i infrastruktur som främjar hållbara transporter, det vill säga gång, cykling och kollektivtrafik såsom tåg.
  2. Trafikverket måste planera med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. Fyrstegsprincipen innebär att i första hand tänka om avseende transportbehov och transportsätt, därefter optimera befintlig infrastruktur, innan det slutligen blir aktuellt att bygga om eller bygga nytt.  Denna princip kan inte fortsätta vara en fin pappersprodukt om vi ska nå klimat- och folkhälsomål.
  3. Trafikverkets ska pausa redan planerade projekt som därefter genomgår en klimatkonsekvensbeskrivning.

Vi som ställer oss kritiska till Trafikverket har stor förståelse för att det finns många anställda inom myndigheten som inte är nöjda med och stolta över myndighetens arbete. Vi uppmuntrar nu alla som vill se en faktisk förändring i Trafikverkets arbete med avseende på hållbara transporter att kontakta oss direkt på myndighetsupproret@proton.me

Du som hör av dig kommer behandlas som en konfidentiell källa fram tills du själv eventuellt väljer att vara offentlig med din kritik. Vi behöver ditt stöd och information som anställd på myndigheten för att på bästa möjliga sätt hjälpa Trafikverket in i framtiden, för både myndighetens och mänsklighetens skull!

Läs mer här om aktionen på Trafikverket.

Dela!