Yttrande inför Stadmiljönämndens möte 2023-12-14

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 14 december 2023:

H14: Reviderat genomförandebeslut för åtgärden ”Mölndalsvägen, Sankt Sigfridsgatan– kommungränsen” , projektering och produktion

Cykelfrämjandet skickade den 8 juli 2023 synpunkter till SMF efter vår besiktning av den då nyöppnade östra cykelbanan längs Mölndalsvägen mellan Varbergsgatan och kommungränsen. Vi fick inget svar. Trots påminnelse den 5 december har vi ännu inte fått svar.

Karta över mölndalsvägen mellan kommungränsen och st: sigfridsgatan med nya cykelbanans standard utmärkt med färgerna grön, gul och röd. Den är röd vid korsningen med varbergsgatan, vilket indikerar en bredd på 2,2 m.

Karta: Bilaga 3 – efter ombyggnad (GFS)

I våra synpunkter påpekade vi att bredden nu är 3,0 m hela sträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen och inte 3,6 m som det står i GFS:en som utgjorde underlag för beslut om genomförande för trafiknämnden i december 2021. Från beslutet om genomförande till det faktiska genomförandet har alltså standarden på cykelbanan nedgraderats från grön nivå till gul nivå (se karta nedan). Denna avvikelse är allvarlig eftersom bredden är den enskilt viktigaste faktorn för att leva upp till andra funktionskrav. Vi vill att bredden korrigeras till 3,6 meter i linje med GFS:en som trafiknämnden beslutade om i december 2021. Detta på ett sätt som inte riskerar den statliga finansieringen om 8,95 miljoner kronor.

 

Vi har även anmärkt på tvära svängar, avvikelse i separering och dålig sikt. Vår ambition är att ur ett cykelperspektiv bidra till stadens ambitioner i trafikstrategin, cykelprogrammet och miljö- och klimatprogrammet. Här efterlyser vi ett svar på hur det kan bli sådana avvikelser i verkställandet av planen för en av våra viktigaste pendlingscykelbanor.

H25: Redogörelse om hur stadsmiljöförvaltningen arbetar för att leva upp till mål och delmål i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030

I livscykelperspektiv belastar elbuss klimatet tredubbelt och elbil runt tiodubbelt mot cykel per personkilometer. Fossilbil belastar ända upp till 50 gånger mot cykel (för källor, se https://trafikistan.se/vilken-trafik-tal-klimatet/). Därför behöver kollektivtrafik ta över bilresor, men utan att bromsa cykelutvecklingen.

Miljöförvaltningens bildspel pekar på oerhört viktiga saker för att vi ska kunna uppfylla våra miljökrav. Några kommentarer kring enskilda bilder:

Bild 5: “Göteborgs stad minskar klimatpåverkan från transporter.
Kräver omfattande omställning, där cykeln blir viktig.

Bild 6: ”Öka takten! Den indirekta påverkan är avgörande.
Bild 6: ”Små förbättringar räcker inte.
Att göra cykling till ett attraktivt val är en viktig indirekt påverkan med stor miljöpotential.

Bild 7: ”Minskad motortrafik.”
Bild 11: ”Radikalt ändrat transportbeteende – 25% färre körda kilometer.”
Vi behöver minska både transportbehoven och nödvändiga transporters påverkan. Med cykel undviker man att transportera runt en soffa, två fåtöljer, en motor mm överallt dit man själv ska. Med korta avstånd minskar antalet körda kilometer. Med cykel istället för bil eller buss minskar samma resas klimatpåverkan radikalt. Med distribution av gods på lastcyklar istället för lastbilar i tätbebyggda stadsdelar blir stadslivet både hållbarare och trevligare.

Bild 11: ”Strategiska prioriteringar och planer.
Prioritering av cykel längs våra viktigaste cykelstråk kräver tidig strategisk planering, innan andra beslut låser handlingsutrymmet så att bara oattraktiva nödlösningar återstår.

Idealet ur ren klimatsynpunkt vore om alla som kan, cyklade i vardagen. För att inte motarbeta cykelutvecklingen måste framkomligheten och genheten för cykel vara högt prioriterad längs våra viktigaste cykelstråk, speciellt där staden växer. Infrastrukturen måste ta god hänsyn till cykel även förbi kollektivtrafikens stora knutpunkter och i vägkorsningarna. Det skulle radikalt vidga det som kan kallas cykelavstånd.

Dela!