Yttrande: Uppgradering pendlingscykelbana Mölndalsvägen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Uppgraderingen av Mölndalsvägens östra sida på sträckan Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen till pendlingscykelstandard är färdigställd.  Delsträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen (etapp 1) var den första att öppna. I juli 2023 skickade vi våra synpunkter på etapp 1 nedan till SMF baserat på vår besiktning. Delsträckan mellan Sankt Sigfridsgatan och Varbergsgatan (etapp 2) färdigställdes och öppnades i december 2023. Längre ner på sidan finns våra synpunkter på etapp 2 som vi skickade till förvaltningen i mars 2024.

 

Besiktning Uppgradering pendlingscykelbana Mölndalsvägen, etapp 1

Cykelfrämjandet Göteborg har besiktigat den nyöppnade sträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen och lämnat nedanstående synpunkter till stadsmiljöförvaltningen. 2024-03-18: Kompletterat med förvaltningens svar

Just nu pågår en uppgradering av cykelbanan längs Mölndalsvägens östra sida på sträckan Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen till pendlingscykelstandard. Delsträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen är nu färdigställd och öppnad. Uppgraderingen är välkommen men har tyvärr ett antal brister och avvikelser jämfört med genomförandestudien (GFS) som trafiknämnden godkände 2021-12-16.

 

För smal cykelbana

Bredden ska vara 3,6 meter längs hela sträckan förutom i anslutning till korsningen vid Varbergsgatan där bredden huvudsakligen ska vara 3 meter, enligt sid 40 i GFS. Men nu ger skiljeremsan som är målad mellan gångbanan och cykelbanan en bredd på cykelbanan på 3,0 m och inte 3,6 m som det står i GFS. Från att politikerna fattade beslut om genomförande till det faktiska genomförandet har alltså standarden på cykelbanan nedgraderats från grön nivå till gul nivå (se karta nedan). Denna avvikelse är allvarlig eftersom bredden är den enskilt viktigaste faktorn för att leva upp till andra funktionskrav. Vi vill att bredden korrigeras till 3,6 meter i linje med GFS. Vidare förutsätter vi att felet inte återupprepas vid genomförandet av delsträckan Varbergsgatan-Sankt Sigfridsgatan.

Karta: Bilaga 3 – efter ombyggnad

Förvaltningens svar
Linjemålningen har utförts felaktigt av leverantör kommer åtgärdas under våren 2024. Så de följer GFS:en samt de ändringar som har utförts i samband med projektringsanpassningar.

 

Avvikelse i separering

”Separeringen mellan gångbana och pendlingscykelbana görs med hjälp av ett avvikande ytskikt om 0,2 meter, exempelvis smågatsten, dock inte målad linje.” GFS sid 35. Separeringen har gjorts med målad linje trots detta. Hur kommer detta sig?

Förvaltningens svar
Detta är en beslut som avviker från GFS:en men är förankrat internt.

 

Onödigt skarp sväng och dålig sikt

Norr om busshållplatsen är det en skarp sväng vilket gör att cyklister genar över den heldragna linjen. Dessutom är en reklamskylt placerad i anslutning till hållplatsen så att den skymmer sikten. Detta försvårar samspel mellan cyklister och personer från hållplatsen som ska korsa cykelbanan. Skarpa svängar ökar svårighetsgraden eftersom de kräver manövrering samtidigt som behovet av bredd ökar vid svängar då cyklar är fordon på hjul. Vi föreslår att svängen rätas ut till exempel genom att den anlagda gräsmattan närmast Mölndalsån flyttas till cykelbanans nuvarande placering.

Genomförs vårt förslag kommer reklamskyltens nuvarande placering inte längre att utgöra något problem för sikten mellan de cyklister och gående som behöver samspela.

Förvaltningens svar
Se punkt 1. Vi kommer att se till att det blir så följsam linjeföring som möjligt.

 

Tidigare inspel

I ett yttrande i december 2021 kritiserade Cykelfrämjandet planerna på att inskränka bredden till 2,2 meter (röd nivå i kartan ovan) norr om Varbergsgatan i anslutning till korsningen. I januari 2023 fick vi positiva signaler från förvaltningen om att den nya breddningen som är på södra sidan av Varbergsgatan följer med över till den norra sidan. Därmed blir den nya bredden 3 meter, vilket är en viktig standardhöjning. Vi fick också veta att det ej är möjligt att höja cykelbanan till nivå med körbanan som enskilda ledamöter i trafiknämnden efterlyst.

Förvaltningens svar
Denna försökt att beakta denna punkt och anpassat till befintligt. Tack för bra synpunkt.

 

Cykelfrämjandet Göteborg juli 2023

 

Besiktning Uppgradering pendlingscykelbana Mölndalsvägen, etapp 2

Delsträckan mellan Sankt Sigfridsgatan och Varbergsgatan (etapp 2) färdigställdes och öppnades i december 2023. Uppgraderingen är välkommen och genomförandet av delsträckan är generellt i linje med genomförandestudien (GFS) som trafiknämnden godkände 2021-12-16.

God bredd

Bredden är 3,6 meter längs hela sträckan förutom i anslutning till korsningarna vid Varbergsgatan och Sankt Sigfridsgatan där bredden huvudsakligen är 3 meter. Detta är i linje med GFS:en och mycket bra eftersom bredden är den enskilt viktigaste faktorn för att leva upp till andra funktionskrav. Vi är mycket glada för att ha fått gehör för vårt förslag om att öka bredden från 2,2 meter (röd nivå i kartan nedan) till 3 meter norr om Varbergsgatan i anslutning till korsningen. Dessutom är gångbanan upp till 3 meter bred på vissa delar.

Karta: Bilaga 3, GFS – efter ombyggnad

 

Avvikelse i separering

”Separeringen mellan gångbana och pendlingscykelbana görs med hjälp av ett avvikande ytskikt om 0,2 meter, exempelvis smågatsten, dock inte målad linje.” GFS sid 35. Separeringen har gjorts med målad linje trots detta. I december 2023 fick vi besked från förvaltningen om att detta är ett beslut som avviker från GFS:en men är förankrat internt.

 

Rak linjeföring

Linjeföringen på denna delsträcka är föredömligt rak.

 

Höjdskillnad åtgärdad

Tidigare var det en stor höjdskillnad mellan cykelbanan och körbanan som gjorde att cyklister kunde få skvättande vatten i ansiktet från passerande bilar. Detta är nu förbättrat och höjdskillnaden mellan cykelbana och körbana är som mest ca 30 cm. Detta är en viktig standardhöjning jämfört med GFS:en.

 

Korsningar ej färdigställda

Sockerbitar saknas för cykelpassagen över Varbergsgatan.

 

Cykelpassagen över Sankt Sigfridsgatan är grovt sidoförskjuten, vilket gör det svårt vid möte.

Förvaltningens svar
Brunnarna Cykelpassagen över St Sigfridsgatan som nu är sidoförskjuten kommer att vara det tillsvidare. Men vi ska försöka att rätta till så att sockerbitarna landar där den nyanlagda cykelbanan börjar

 

Cykelpassagerna kunde med fördel vara upphöjda för att öka säkerheten och tryggheten gentemot korsande bilar.

 

Många brunnar

Det är 10 st brunnar på cykelbanan som är 450 meter lång. Det höga antalet brunnar är negativt för uppnåelsen av cykelprogrammets funktionskrav som säger att cykel med välpumpade däck ska kunna framföras utan skakningar eller stötar. Jämn beläggning är viktigt för att uppnå funktionskraven hastighetsstandard, trafiksäkerhet och god komfort.1 Brunnar kan ses som ett hinder som minskar den tillgängliga bredden på cykelbanan.2 Det påverkar cyklisters beteende och kan leda till olyckor.3

Förvaltningens svar
Brunnarna låg tidigare i körbanan för fordonstrafik och sitter på stamledningar som är väldigt omfattande att flytta, därav ligger de numera i cykelstråket/gångstråket.

1 Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 sid 37
2 Jändel, S., & Kvarnefalk, A. (2021). Brunnars påverkan på cyklisters körbeteende: En kvantitativ undersökning kring cyklisters körbeteende vid passage av brunnslock på dubbelriktade cykelbanor.
3 https://trafikistan.se/slalom-bland-brunnslock/

 

Cykelfrämjandet Göteborgs trafikutskott mars 2024

Dela!