Yttrande: Uppgradering pendlingscykelbana Mölndalsvägen

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har besiktigat den nyöppnade sträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen och lämnat nedanstående synpunkter till stadsmiljöförvaltningen.

Just nu pågår en uppgradering av cykelbanan längs Mölndalsvägens östra sida på sträckan Sankt Sigfridsgatan-kommungränsen till pendlingscykelstandard. Delsträckan mellan Varbergsgatan och kommungränsen är nu färdigställd och öppnad. Uppgraderingen är välkommen men har tyvärr ett antal brister och avvikelser jämfört med genomförandestudien (GFS) som trafiknämnden godkände 2021-12-16.

 

För smal cykelbana

Bredden ska vara 3,6 meter längs hela sträckan förutom i anslutning till korsningen vid Varbergsgatan där bredden huvudsakligen ska vara 3 meter, enligt sid 40 i GFS. Men nu ger skiljeremsan som är målad mellan gångbanan och cykelbanan en bredd på cykelbanan på 3,0 m och inte 3,6 m som det står i GFS. Från att politikerna fattade beslut om genomförande till det faktiska genomförandet har alltså standarden på cykelbanan nedgraderats från grön nivå till gul nivå (se karta nedan). Denna avvikelse är allvarlig eftersom bredden är den enskilt viktigaste faktorn för att leva upp till andra funktionskrav. Vi vill att bredden korrigeras till 3,6 meter i linje med GFS. Vidare förutsätter vi att felet inte återupprepas vid genomförandet av delsträckan Varbergsgatan-Sankt Sigfridsgatan.

Karta: Bilaga 3 – efter ombyggnad

 

Avvikelse i separering

”Separeringen mellan gångbana och pendlingscykelbana görs med hjälp av ett avvikande ytskikt om 0,2 meter, exempelvis smågatsten, dock inte målad linje.” GFS sid 35. Separeringen har gjorts med målad linje trots detta. Hur kommer detta sig?

 

Onödigt skarp sväng och dålig sikt

Norr om busshållplatsen är det en skarp sväng vilket gör att cyklister genar över den heldragna linjen. Dessutom är en reklamskylt placerad i anslutning till hållplatsen så att den skymmer sikten. Detta försvårar samspel mellan cyklister och personer från hållplatsen som ska korsa cykelbanan. Skarpa svängar ökar svårighetsgraden eftersom de kräver manövrering samtidigt som behovet av bredd ökar vid svängar då cyklar är fordon på hjul. Vi föreslår att svängen rätas ut till exempel genom att den anlagda gräsmattan närmast Mölndalsån flyttas till cykelbanans nuvarande placering.

Genomförs vårt förslag kommer reklamskyltens nuvarande placering inte längre att utgöra något problem för sikten mellan de cyklister och gående som behöver samspela.

 

Tidigare inspel

I ett yttrande i december 2021 kritiserade Cykelfrämjandet planerna på att inskränka bredden till 2,2 meter (röd nivå i kartan ovan) norr om Varbergsgatan i anslutning till korsningen. I januari 2023 fick vi positiva signaler från förvaltningen om att den nya breddningen som är på södra sidan av Varbergsgatan följer med över till den norra sidan. Därmed blir den nya bredden 3 meter, vilket är en viktig standardhöjning. Vi fick också veta att det ej är möjligt att höja cykelbanan till nivå med körbanan som enskilda ledamöter i trafiknämnden efterlyst.

 

Cykelfrämjandet Göteborg juli 2023

Dela!