Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-10-20

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 20 oktober 2022. 2022-11-26 och 2022-12-10: Uppdaterat med trafiknämndens beslut.

Handling – 8 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg

Vi vill att gående och cyklister värnas genom att 30 km/h ska användas på fler gator än på lokalgata-bostadsgata och i närheten av skolor som TK:s utkast föreslår. Riskerna för gående och cyklister ökar mycket med hastigheten. Enligt följande diagram tredubblas risken att omkomma om farten ökar från 30 till 40 km/h:

Sannolikhet att dödas vid olika kollisionshastigheter. Källa Trafikverket, NTF. Ur VTI notat 6-2012Vägtrafikens hastigheter” sid 11. Vi har lagt in två röda streck.

30 km/h som utgångspunkt i staden är bra för barn, gående, cyklande och stadsliv. Det ger betydligt tryggare cykling i blandtrafik liksom där separerade cykelbanor korsar biltrafik.

Om fler ska cykla räcker det inte med att smågator har 30 km/h, man måste kunna cykla längre än så. Många av de längre cykelresorna sker längs genomfartsstråk (livsrum M och IT) men där kan hastigheten tillåtas vara 40-60 km/h i trafikkontorets förslag. Viktiga genomfartsstråk behöver vara trygga och säkra för att fler ska vilja göra sina vardagsresor med cykel och framför allt låta sina barn cykla till skolan.

Ett bra ställe att börja införa 30 km/h är Pilotområde Kungsladugård-Majorna.

Beslut (2022-11-25)
Att anta trafikkontorets förslag till Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg.

 

Handling – 10 Detaljplan för tvärförbindelse i Torslanda

Varför byter cykelbanan sida på halva vägen? Om den cykelbanan istället får fortsätta på västra sidan hela sträckan och med prioriterade cykelöverfarter över alla de anslutande småvägarna, blir flödet och säkerheten bättre för både bil och cykel. Cykel slipper då också flera svängar både vid denna korsning och vid Syrhålamotet.

Vid Syrhålamotet skulle cykelbanan bli genare och få en rondellkorsning mindre till pendlingscykelkorridoren som löper längs Torslandavägen. Orienterbarheten blir också bättre om cykelbanan hela tiden får gå i väntad riktning, inte tvärar, inte går ensam in i skogspartier och inte viker av mot Volvos breda återvändsgränd.

Cykelbanans väg enligt detaljplanen i heldraget brunt. Prickad linje är vårt förslag. Då undviks nackdelar som markerats i rött. Karta från Eniro.

Vi vill att cykelleden håller sig på västra sidan, med prioriterade cykelöverfarter över alla anslutande småvägar och med gen och enkel koppling till pendlingscykelleden.

Beslut
Att bifalla trafikkontorets förslag. MP V S valde att inte i delta i beslutet med hänvisning till att de i första hand ville bordlägga ärendet.

 

Handling – 20 Förslag på förlängning av maxantal för elsparkcyklar

Antalet felparkeringar har minskat men är ännu för stort, speciellt på helger. Vi tror att antalet klagomål minskar mer än antalet felparkeringar därför att folk resignerar snarare än att de blivit nöjda.

Vi föreslår max 2000 elsparkcyklar. Når vi en punkt där det fungerar lika bra som parkering av vanliga cyklar kan antalet försiktigt ökas. På så sätt får uthyrarna ett bra incitament att medverka till förbättringar. Vi tror inte att det räcker med att de flyttar felparkerade cyklar som de råkar hitta. De måste identifiera de personer som ofta felparkerar och få dem att sköta sitt parkerande bättre.

Beslut (2022-11-25)
Att fastställa maxantalet för elsparkcyklar till 4000+400 till och med den 31 mars 2023.

 

Cykelfrämjandet Göteborg i oktober 2022

Dela!