Yttrande inför Trafiknämndens möte 2022-08-25

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 25 augusti 2022. 2022-09-03: Uppdaterat med trafiknämndens beslut.

Handling – 7 Fördjupad utredning – Ny spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan

Inför TN-mötet i juni efterlyste vi en bra helhetslösning även för cykel längs, såväl som tvärs, hela Allén innan beslut fattades.

Om det nu ska göras en utredning som identifierar alternativ till Spår i Allén för jämförelse, vill vi att även deras konsekvenser för viktiga cykelstråk, framför allt pendlingscykelbanor, också beskrivs. Förbättringar eller försämringar för cykel behöver ingå i värderingen av vad som är den bästa lösningen och investeringen för staden.

Beslut
Att ge trafikkontoret i uppdrag att, i samverkan med stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen och fastighetskontoret, genomföra en kompletterande utredning om Spår i Allén. I ett yttrande (sid 45) efterlyser M, C och L att utredningen ser på att alternativet att lägga spårvägen under mark så att man helt kan undvika barriäreffekter och påverkan på cykel- och gångtrafik och parkmiljön. V och Mp skriver i sitt yttrande (sid 46) att de vill att även konsekvenserna för viktiga cykelstråk, framför allt pendlingscykelbanor, också beskrivs i utredningen. Förbättringar eller försämringar för cykel behöver ingå i värderingen av vad som är den bästa lösningen och investeringen för staden.

Handling – 15 Ny lag om förbud mot elsparkcyklar att parkera på gång- och cykelbana

Det är viktigt att elsparkcyklar inte parkeras på cykelbanor. Om de parkeras på gångbanor måste de ställas tydligt ur vägen för gående. De ska inte heller parkeras på cykelparkeringar där de blockerar möjligheten att låsa fast cyklar i ramen.

Vi menar att den nuvarande situationen inte är tillräckligt bra. Den största utmaningen är att få alla användare att parkera hänsynsfullt. Vi ser fortfarande många oacceptabla parkeringar. Och det är på sina ställen ganska otydligt för en del vilken yta som inte är ren gångbana utan cykelbana eller gc-bana – platser där det enligt TK:s båda alternativ är förbjudet att parkera.

Vi vill att regelefterlevnaden förbättras och att den nya lagen tillämpas fullt ut senast den 1 april 2023.

Beslut
Att bestämmelsen i trafikförordningen om förbud mot parkering av elsparkcyklar på gång- och cykelbana som träder i kraft den 1 september 2022, inte ska tillämpas på gångbana mellan den 1 september 2022 och 1 april 2023. S röstade imot.

 

Handling – 18 Riktlinje för hastighetsgränser i Göteborg

En generell sänkning av hastigheten till 30 km/h i staden är bra för barn, gående, cyklande och stadsliv. Det ger betydligt tryggare cykling i blandtrafik liksom där separerade cykelbanor korsar biltrafik. Det blir bl.a. möjligt för fler barn att cykla till skolan!

Ett bra ställe att börja införa 30 km/h är Pilotområde Kungsladugård-Majorna.

Beslut
Inget.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i augusti 2022

Dela!