Yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-12-16

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 16 december 2021. Läs vidare nedan eller ladda ned vårt yttrande som PDF här.

Handling 13 – Svar på remiss till Transportstyrelsen

Vi instämmer helt i Trafikkontorets remissvar med alla synpunkter som där ges!

I tjänsteutlåtandet tas även förslag 5.4 upp (möjligheten tas bort för cyklande m fl att använda körbanan när det finns en cykelbana). Trafikkontoret avstyrker det förslaget men vi saknar den punkten och Trafikkontorets svar på den i själva svarsdokumentet. Det är viktigt att få med!

Beslut
Att översända tjänsteutlåtandet som trafiknämndens eget yttrande till Transportstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande inklusive trafikkontorets synpunkter på Transportstyrelsens förslag 5.4.

Handling 17 – Godkännande av genomförandestudie för Mölndalsvägen

Det är mycket bra att en så viktig pendlingscykelbana breddas till grön nivå! Men vid Varbergsgatan finns ett mycket smalt parti med röd nivå som borde gå att bredda.

Smal passage Mölndalsvägen/Varbergsgatan

Problemet är att spårvagnsspåren går närmare ån i detta avsnitt samtidigt som en hållplats upptar bredd och körbanan är extra bred – upp till 4,2 m på ritningen trots att genomförandestudien på sida fem anger 3,5 m. Se bild nedan:

Smal passage vid varbergsbron

Gångbanan i gult är bred närmast bron men går plötsligt över till halva bredden. Här borde bredden bibehållas en längre sträcka för att ge plats åt mer bredd till cykelbanan i grått. Tyvärr har projektet fått uppgift att inte överskrida nuvarande gräns mot ån (sida 35), trots att ån är klassad till måttlig ekologisk status och inte är strandskyddad på den aktuella sträckan (sida 18). Här borde pendlingscykelbanans krav väga tyngre.

Andra sätt att få mer bredd vore att flytta spåren eller göra Mölndalsvägens körbana smalare. Om stora fordon från Varbergsbron behöver stort svängutrymme där, och om det inte kan lösas på annat sätt, kan Varbergsbrons två filer reduceras till en.

Men vi tror att en utbyggnad enligt den rödskuggande markeringen skulle lösa problemet på bästa sätt för alla parter.

Beslut
Att godkänna och genomföra genomförandestudien i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande

Handling 20 – Program för Frölunda

Pendlingscykelbanorna är markerade med blått i trafikutredningens förslag till framtida cykelnät på sid 43, se bild nedan. Vi anser att det finns brister i deras dragningar.

krokig cykelbana viker av från Marconigatan

Pendlingscykelbanan längs Marconigatans östra sida vid (A) viker av från det naturliga målet Frölunda torg (D) där det även finns pendlingscykelbanor vidare mot väst respektive nord. Istället leder banan till (C). Det kan vara bra för dem som ska vidare söderut, men att cykla (A-C-D) leder förbi sju rondeller med åtföljande krokiga omvägar. En pendlingscykelbana borde leda direkt (A-D). Det kan ske via Mandolingatan (B), men då behövs en gen och lättorienterad förbindelse dit eftersom Marconigatan med sin trafik och instängslade spårvagnsspår utgör en svår barriär. Det behövs också en koppling från Mandolingatans södra ända så att man når ända fram till (D) med pendlingscykelstandard.

Beslut (2022-01-20)
Att översända trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som trafiknämndens eget yttrande

Handling 31 – Nya yrkanden och frågor

Denna punkt var tom när vi läste nämndhandlingarna, men vi vill att TN tar upp problemen med snöröjning som har varit så stora sedan början av denna månad.

  • Enligt Cykelfrämjandets vintercykelundersökning är det ett stort hinder för ökad vintercykling. Snöröjningen i vinter är mycket bristfällig och äventyrar målet om ett ökat cyklande.
  • Flera dygn efter avslutat snöfall är cykelbanorna fortfarande inte snöröjda.
  • Flera av de cykelbanor som är snöröjda har fortfarande snö och is kvar eftersom
    sopsaltning inte använts.
  • Frimärkessnöröjning gör att bara delar av cykelstråk är framkomliga. Korsningspunkter är speciellt dåliga.
    Vi har tidigare i år kommenterat TN-ärenden om snöröjning och vill främst hänvisa till vårt yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-10-28, handling 12.

Beslut
Inget, men det kom information från trafikkontoret genom Helga Valdimarsdottir: Göteborgarna är initialt tålmodiga vid snöfall men inte när gator och trottoarer inte plogats på dagar. Vissa delar fungerade som Hisingen, Angered och delar av cykelvägnätet. Bristerna är att den dominerande entreprenören har brister i uthållighet, utrustning och information, nu väntar stora vitesbelopp. Ny upphandling på gång till nästa vinter med förbättrad snöröjning. Snöröjningen kan bli digitaliserad

NYTT yrkande angående sammanhängande cykelplanering i stadens projekt (Mp, V)

Förslaget från Mp och V är att Trafikkontoret alltid ska ha med en beskrivning av helhetsperspektivet för cykel i tjänsteutlåtande som rör infrastrukturförändringar med påverkan på cykel, för att få ett cykelnät i staden som är sammanhängande och väl utformat. Som motivering anges risken för frimärkplanering, där cykelplaneringen sker i små delar och helheten går förlorad. Förslagsställarna efterlyser att tjänsteutlåtanden beskriver hur en aktuell sträcka är kopplad till övriga stadens cykelnät samt hur attraktiviteten för denna strecka påverkas.

Beslut (2022-01-20)
Att avslå yrkandet. M, L och C som var med och röstade avslag inkom med en protokollsanteckning (sid 29). De menar att detta redan ingår i trafikkontorets uppdrag och att man inte skall lyfta ut enskilda trafikslag utan att se trafiksystemet som en helhet.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i december 2021

Dela!