Yttrande inför Trafiknämndens möte 2021-10-28

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Inför Trafiknämndens möte torsdag 28 oktober har Cykelfrämjandet skickat ett yttrande till nämndens ledamöter. Ladda ned vårt tresidiga yttrande här.

10: Gbg-förslag 8437 – En modern skärgård

Om skärgården moderniseras och pendlingscykelbanan till Saltholmen samtidigt förbättras  enligt GFS Stigberget-Saltholmen, kan cykeltrafiken där öka. Då ökar också behovet av att  ta med cykel på färjorna till södra skärgården. Det bör beaktas när nya elfärjor beställs.

Beslut

Att ge trafikkontoret i uppdrag att bereda Göteborgsförslag 8437 – En modern skärgård.

11: Gbg-förslag 4218 – Säkerheten på gc-bana Sandarna-Kungsten

Vi uppskattar de förbättringar som TK föreslår, och att även utrymmesbehov för möte med  cykelkärror och trehjuliga lastcyklar tas upp, även om det är svårlöst på denna plats.

Om det på delsträckor behöver vara en blandad gång- och cykelbana även i fortsättningen,  önskar vi att den märks upp för ”mjuk separering” så att markeringarna inte uppmanar alla  att placera sig i mitten, eller att vissa gående följer trafikförordningens budskap att korsa  banan två gånger för att gå till vänster på det oseparerade partiet.  

Mjuk separering vid Adolf Edelsvärds gata i Göteborg. 

Beslut
Att delvis genomföra Göteborgsförslag 4218 inom ramen för arbetet med pendelcykelstråk Stigberget-Saltholmen.

12: Gbg-förslag 5343 – Snöröjningsstatus för cykel i dynamisk karta

Tjänsten behöver inte inskränkas till enbart snöläget. Lövhalka, stående vatten – inte minst  i kulvertar – och hindrande vegetation kan också hanteras i samma tjänst.

Bra att presentera informationen i redan kända kanaler såsom Trafiken.nu och Cykelstaden. Det bör helst göras så att cyklisten enkelt ser vilken alternativväg som är bra  om den man tänkt ta inte är i god kondition.

Den interna uppföljningen kan göra mer än bara bocka av att entreprenören kör i överenskomna områden enligt planerat schema. Schemat kan behöva förbättras när man  ser att problem uppstår tätare eller vid andra tider än schemat angett. Och det är inte säkert  att en plogbil verkligen plogar bara för att den kör en viss sträcka. Kungsportsplatsens  cykelfält genom hållplatsområdet är ofta i stort behov av plogning på vintern, bl.a. därför  att bussar stänker över sin snömodd dit. Många plogbilar kör igenom men nästan alltid  utan att ploga därför att det ”bara” är cykelfältet som inte ser rent ut.

Man bör prioritera pendlingscykelstråk utan att glömma bort partier som idag går i blandtrafik. Vidare är cykelfält viktiga, eftersom de så ofta får ta emot snömodd från intilliggande biltrafik. Dessutom kan cykelvänliga leder till skolor vara viktiga.

Kungsportsplatsen med cykelfält t.v. Lätt för buss men svårt för cykel.

Cykelfält på Avenyn vid Storan. Cykelns egen väg helt blockerad av plogad snö.

Beslut
Att delvis genomföra Göteborgsförslag 5343 inom ramen för projekt för digitaliserad uppföljning av vinter- och barmarksarbeten.

Handling – 16: Svar på yrkanden från MP, V, S angående information  om utformning av stadens cykelinfrastruktur

Ämnet är högintressant för oss, men den gavs bara muntligt den 9 sep för nämnden. Vi  skulle önska att få ta del av denna och liknande cykelrelaterad information på något sätt –  dokumentation, inspelning, tillträde till presentationen eller en annan presentation där vi  kan delta.

Beslut

Vid trafiknämndens temanämnd den 9 september 2021 redogjorde trafikkontoret för förvaltningens arbete med cykel utifrån fyra olika teman, varav ett svarade direkt på uppdraget från trafiknämnden och övriga tre syftade till ökad kunskap om cyklande och trafikkontorets arbete med detta. Uppdraget beslutas fullgjort.

Handling – 19: Svar på yrkanden från V, MP, S angående översyn av  affischeringstavlor

På exempelvis Linnéplatsen och längs Vasagatan står affischeringstavlor inom en meter  från cykelbanor. Detta reducerar sikten vilket försämrar säkerheten och försvårar samspelet med andra trafikanter. Vi önskar en inventering av affischeringstavlornas  placering på gatunivå och de som står nära cykelbanor flyttas.

Beslut

Att förklara uppdraget fullgjort

Handling – 25: Studerade alternativ på Linnéplatsen och fortsatt arbete

Inför valet bland de fyra alternativen behövs en tydligare redovisning av konsekvenser för  gående och cyklister. Vi ser fyra punkter där alla relationer behöver beskrivas:

1. Linnégatan, både östra och västra sidan

2. Slottsskogens entré

3. Övre Husargatan

4. DH boulevard

Man bör ta höjd för att gång- och cykeltrafiken i Linnéområdet ökar, och man behöver ta  hänsyn till ökad pendlingscykeltrafik och dess behov av att nå Linné. Omvägar där gc  tvingas korsa fler gator och spår än nödvändigt försvårar. Korsningar över flera samlade  spår utan väntplatser emellan försvårar också. Då måste det vara fritt på samtliga för att  man ska kunna komma över.

Vi önskar att TK redovisar vad de fyra alternativen innebär för gåendes och cyklandes  framkomlighet.

Beslut

Inget.

Handling – 28: Förstudie ny spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan

Vi hade väldigt gärna kommenterat detta för cykling viktiga ärende. Men  nämndhandlingarna kom ut sent på fredagen och detta ärendes presentation kan inte  öppnas. Vi kan inte heller be nämndsekreteraren reparera den förrän efter helgen.

Beslut

Inget.

Handling – 30: Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och  Stora Hamnkanalen

Vi tycker det är mycket bra att det kan möjliggöra en utmärkt cykelbana hela vägen längs  Fattighusåns norra sida, förbi Drottningtorget, längs Norra Hamngatan och via den  beslutade gc-bron ända till Hugo Hammars kaj och Lindholmen.

Nya spårvägsleder kan göra att denna cykelled blir helt fri från spårvagnar. Många  besvärligheter i dagens cykelnät skulle kunna undvikas med en sådan lösning.

Beslut

Inget.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i oktober 2021

 

Dela!