Yttrande inför TN:s möte 2021-05-27

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets har lämnat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 27 maj 2021.

Handling – 9. Genomförandestudie (GFS) Centralen

Kvartersplanering riskerar att göra centralenområdet till en monumental barriär för cykling som isolerar de sydliga pendlingscykelstråken från de nordliga, speciellt till Hisingen. Hisingsbrons anslutningar med fragmenterad cykelinfrastruktur visar hur stadsutveckling kan öka barriäreffekten när cykeln kommer i sista hand. Det behövs en övergripande plan och struktur där pendlingscykelstråken prioriteras högre i centralenområdet. Det kan ske genom planskildhet eller att biltrafik får väjningsplikt i möte med pendlingscykelstråken.

Centralenområdets pendlingscykelstråk i blå feta linjer. Barriärområdet är rosaskuggat med en röd ruta för nuvarande planområde, röd pil markerar gapet.

Beslut
Att bordlägga ärendet till nästa möte

Handling – 13. Mobilitetstjänster cykel

Viktigt att cykelappen som ersätter den gamla tas i drift snarast med funktioner som felanmälan, vägvisning och karta över cykelservicestationer/pumpstationer. 

Styr och ställ: Bra att de kompletteras med pollare men utplacering av Styr och ställ-stationer får inte ske så att de står i eller för nära cykelbanan.

Beslut
Ingen åtgärd. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet

Handling – 21, 37. Hisingsbron

Svar på fråga från (L) gällande cykelbanor på Hisingsbron och fråga från (S) angående gatsten på Hisingsbrons cykelvägar
och
Information Hisingsbron  – handling tillkommer senare

Bra att trafiknämnden har tagit upp detta och att det åtgärdas. Det finns även andra brister i Hisingsbrons anslutningar, varav flera bryter mot stadens egna riktlinjer, som vi hoppas att trafiknämnden tar tag i. Det är skarpa svängar, stolpar i vägen och små ytor där stora flöden av cyklister och fotgängare korsar varandra. Det är tydligt att cykeln inte prioriteras när biltrafiken har tre och ibland fyra körfält i vardera riktning. Detta är en av Göteborgs viktigaste pendlingscykelstråk. Om staden ska kunna nå sina trafik- och miljömål krävs här en minst lika hög ambitionsnivå för cykelvägnätet som för bil- och kollektivtrafik. 

DEBATT: “Hisingsbron är en besvikelse”. Hela Hisingen

Beslut
Att uppdra Trafikkontoret att senast under 2021 muntligt redovisar för nämnden hur stadens cykelinfrastruktur utformas som en kunskapshöjande insats för nämnden med utgångspunkt från yrkandets exempel (sid 22) som Per Dubbsgatan, Korsvägen samt Cykelfrämjandets kritik av Hisingsbron och dess anslutningar.

Handling – 22. Älvutredning

Älven är en stor barriär och det är ca 3,6 km mellan tilltänkta Packhuskajbron och Älvsborgsbron. Utredningen förespråkar att färjor ska gå i sicksack över älven och inte som skyttlar. Detta är fel strategi om man vill främja cykling. Det behövs minst en ny förbindelse i tät skytteltrafik mellan Stenpiren och Älvsborgsbron för att cyklister ska våga räkna med den.

Älvens barriäreffekt med och utan en cykelbro vid Y. Tänk t ex Majorna – Lindholmen!

Beslut
Ingen åtgärd. Trafiknämnden antecknar skriftlig information till protokollet

Handling – 25, 26. Genomförandestudie Per Dubbsgatan
och
Yttrande över Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan

TN-handling 26, bilaga 1 anger på sid 50 att gc-banan på en sträcka går ihop till en kombinerad gång- och cykelbana med minsta totalbredden 3 meter, vilket inte syns på ritning eller någon illustration av ändringar. Projektledaren svarade oss den 21/5 att ritningen gäller såvida hon inte återkommer med annat besked. Ritningen visar separata, 2,5 m breda banor. Att sänka standarden mer än så är helt oacceptabelt.

På en av ritningarna står “Hastighetsdämpning för cyklister vid hållplatsområde”. Vi hoppas det inte är  ännu ett fall av nya gatstensremsor.

De cykelpassager som inte är signalreglerade bör bli cykelöverfarter, dvs prioritera cykel precis som de intilliggande övergångsställena prioriterar gående.

Utanför p-huset bör det gå att omdisponera yta så att cykelbanan inte blir så smal (2,5 m dubbelriktad). Både den och gångbanan kan med fördel dras i en lätt båge så att ”knäcken” i möte med svängande motortrafik undviks.

Vid in- och utfarten i öster ändrar cykelbanan plötsligt riktning i en “knäck”. Linjeföringen kan lätt få bilister att tro att cyklister inte tänker korsa utan fortsätta svänga in i området. Det kan leda till missförstånd och olyckor. Cykelprogrammet anger på sid 47 detta som dålig lösning och visar en bättre utformning.

Risk för missförstånd vid östra in- och utfartens plötsliga riktningsändring

Träd bör inte placeras så att de hindrar svängande bilar att se cyklister på pendlingscykelbanan, eller tvinga bilar att stå och blockera gåendes och cyklisters väg för att få sikt vid utfart. Det finns flera sådana illa placerade träd på ritningen, bl.a. trädet närmast östra in- och utfarten på bilden ovan. På flera ställen skymmer träden också sikten mellan cyklister och korsande gångtrafik, vilket försämrar möjligheterna till samspel.

Beslut
Att godkänna genomförandestudien. Trafikkontoret uppdras att redovisar om det går att hålla 3,6 meters bredd på hela sträckan, att undersöka om mer kan göras för att förbättra för cykeltrafiken, att förbättra säkerheten vid korsningar gata cykelbana samt att säkerställa tillräckligt många cykelparkeringar.

Cykelfrämjandets Göteborgskrets, maj 2021

Dela!