Trafikverket missar cykelns potential för att nå klimatmålen

Johline LindholmNyheter, Opinion

Uppdelad bild på Cyklefrämjandets ordförande Per Hasselberg till vänster och bild på en cyklist till höger.

KOMMENTAR | När Trafikverket på måndagen presenterade sitt inriktningsunderlag för den nationella infrastrukturplaneringen på en presskonferens nämndes inte cykling. Frågan om hur Sverige ska nå klimatmålen till 2030 besvarades med elektrifiering och biobränslen – men om Sverige ska nå målen så räcker inte det menar Cykelfrämjandet. Minskad biltrafik behövs också, och en viktig åtgärd för att uppnå det är satsningar på cykelinfrastruktur.

Trafikverket menar att det är svårt att minska den totala trafikvolymen på ett betydande sätt med satsningar som statsbidrag till cykelbanor eller en ändring av hur vägar utformas och används. Cykelfrämjandet menar snarare att satsningarna som gjorts hittills har varit för små och att effekterna har blivit därefter. När motortrafiken prioriteras så ökar den, när cykling och aktiv mobilitet prioriteras så ökar istället det. Exempel som Nederländerna och städer som Paris och även Gent i Belgien visar på just detta. I Gent ökade exempelvis andelen cykelresor från 22 till 35 procent på tre år, parallellt med att bilresorna sjönk från 55 till 27 procent*.

– Det börjar bli lite pinsamt att Sverige gång på gång missar att inkludera cykeln i ett helhetsgrepp när det planeras för infrastruktur. Vi behöver inte ens bryta ny mark – vi kan inspireras av exempel som Nederländerna och städer som Paris – som bygger in cykelinfrastruktur som en självklar del i omställningen. Med en mer rättvist fördelad vägyta och infrastrukturbudget skulle cyklingen kunna öka explosionsartat, precis som vi ser i Nederländerna och Paris, säger Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet.

Cykelfrämjandet ser att vissa positiva förslag inom cykling lyfts i underlaget, som exempelvis cykling mot enkelriktat och sänkt bashastighet, men att det krävs mer än det för att få effekt. Organisationen anser också att myndigheten hamnar snett när de föreslår en utredning av ett skärpt lagkrav på hjälm för cyklister.

– Cykelhjälm är bra, men hjälmtvång är dåligt. Säkerhet för cyklister skapas i första hand genom att förebygga olyckor genom bättre infrastruktur. Ett hjälmkrav för vuxna skulle troligen leda till att färre cyklar, vilket vore ett enormt tapp för folkhälsan. Trafikverket saknar här en helhetssyn på hälsa när de inte tar in hälsoriskerna av för mycket stillasittande, säger Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet.

Cykelfrämjandet är remissinstans och kommer att skicka in ett remissvar där organisationens synpunkter på inriktningsunderlaget kommer fram i sin helhet.

 

*Källa: Naturvårdsverket

Dela!