Så använder vi lagen för att bli av med dåliga och farliga cykelbanor

TatjanaNyheter

Erik Stigell som har lång erfarenhet av forskning om cykling och intresserat sig för cyklisters trafiksäkerhet och framkomlighet.

MEDLEMSKRÖNIKA Var ska jag som cyklist felanmäla en skarp kant i cykelbanan? Är det olagligt att utforma cykelvägen på ett farligt sätt? Vem ansvarar för att upptäcka och åtgärda dessa fel? Erik Stigell, som har lång erfarenhet av forskning om cykling, trafiksäkerhet och framkomlighet, svarar på frågorna och ger matnyttiga tips till cyklister och Cykelfrämjandet.

Det finns tydliga krav för hur vägar och gator ska utformas. Att lämna en hög kant mitt i cykelbanan är inte tillåtet enligt Transportstyrelsens byggregler (TSFS 2021:122). Det är byggnadsnämnderna i kommunerna som ansvarar för att säker­ ställa att cykelvägar är utformade på rätt sätt, något som framgår i Plan­ och bygg­ förordningens 8 kap. 2 §. Kommunen har alltså tillsynskrav oavsett om det är kom­munen, Trafikverket eller enskild som är väghållare.

Problemet är att när jag som cyklist upptäcker ett fel och gör en felanmälan så hamnar den antingen hos trafikkontoret eller gatukontoret istället för hos bygg­nadsnämnden som har tillsynsansvaret enligt lag. Kan man hoppas att trafikkon­toret skickar en kopia av felanmälningar till byggnadsnämnden?

Knappast. Byggreglerna är nya och lan­dets 290 kommuner behöver vägledning. Till exempel behöver kommunen veta att de kan använda felanmälningsfunktionen i sin tillsyn. Och vem kan hjälpa dem med det?

Här kommer ytterligare en aktör in i bilden. Länsstyrelsen har nämligen till­ synsvägledning i varje län. Baserat på en snabb webbsökning befarar jag att Läns­styrelsen inte tagit fram någon vägledning för Transportstyrelsens byggregler och utformning av cykelinfrastruktur.

Vad innebär det här? Vad händer med de som slarvar och utsätter cyklister för risk att skadas?

Att bygga trafikfarliga kanter eller sätta upp fasta hinder i cykelvägen verkar inte finnas bland de fel som kan rendera en byggsanktionsavgift (9 kapitlet i Plan­ och byggförordningen). Tandlöst kan tyckas, men det finns en förbättringspotential för politiker eller myndighet som värnar trafiksäkerhet och Nollvisionen.

Ett hinder i cykelbanan är inte bara störigt, det kan alltså vara olagligt.

 

Vi har alltså ett system som säkerställer att den cykelinfrastruktur som byggs inte är farlig, men systemet har inte börjat verka och skapa nytta. Det behövs, som jag ser det, lite hjälp från Cykelfrämjandet och cyklister i allmänhet för att få systemet att fungera bättre. Här är mina förslag:

  • Uppmärksamma kommunerna inom kretsens område att byggnadsnämn­den har ett ansvar för att bedriva tillsyn på farlig cykelinfrastruktur.
  • Felanmäl både till kommunens app och till byggnadsnämndens registrator med hänvisning till deras tillsynsansvar enligt Transportstyrel­sens föreskrifter.
  • Uppmana Länsstyrelsen att ta fram råd och riktlinjer för hur tillsynen ska fullgöras. Det räcker med att en Länsstyrelse gör det då förhållanden är likartade i olika län och tillsynsriktlinjer kan återanvändas.

Kommunen kommer vara lite yrvaken till en början men efter några påstötningar kommer byggnadsnämnderna förhopp­ningsvis agera proaktivt eller agera mot de aktörer som felar. Då kan branschen höja kvaliteten och vi alla slipper överraskas av farliga kanter när vi tar en kvällstur med cykeln? Det vore fantastiskt om trafikfarliga cykelvägar också blev olagliga.

Erik Stigell,
doktor (PhD) i cykling och hälsa

Här kan du se inspelningen från Cykelfrämjandets digitala cykelträff den 6 december med Erik Stigell och här kan du ta del av presentationen.

En längre version av Erik Stigells text ”Farlig cykelbana kan vara olaglig” finns att läsa på Cykelmagasinet, där den publicerades 2023-10-05.

Dela!