På gång i cykelpolitiken 

TatjanaNyheter

Ny regering, upprivna riksdagsbeslut och en rad uppdrag och utredningar som redovisats och skickats ut på remiss. Det har varit en händelserik höst inom politiken med både framsteg och bakslag för cyklingen. Cykling sammanfattar några av de viktigaste händelserna.  


Regeringen backar om reviderat reseavdrag

Så sent som i juni 2022 enades riksdagen om ett nytt ersättningssystem för arbetsresor. Till skillnad från det tidigare reseavdraget skulle det nya regelverket vara färdmedelneutralt och därmed kunna täcka in cykling. I oktober tillkännagav regeringen att de ämnade riva upp riksdagsbeslutet för att istället behålla det nuvarande reseavdraget och ytterligare höja avdragen för bilresor. Cykelfrämjandet anser att regeringen förslag är ett allvarligt hot mot Sveriges möjligheter att nå satta klimatmål och framförde vår kritik i en debattartikel och ett remissvar.

Regeringen föreslår höjd skatt på cykelreparationer
I juli i år sänktes momsen på vissa reparationer, till exempel av cyklar, från 12 till 6 procent efter beslut av en enig riksdag. Många välkomnade beslutet som ett steg mot en mer cirkulär ekonomi där det lönar sig att laga och ändra snarare än att köpa nytt. Tyvärr gjorde regeringen ytterligare en helomvändning och föreslog i oktober att skatten återigen ska höjas. Cykelfrämjandet ställer sig kritiska till förslaget och framförde våra argument i ett remissvar.

Transportstyrelsen redovisar uppdrag om cykelregler
Förra året fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att analysera regelfrågor i syfte att andelen som reser med cykel kan öka. I uppdraget ingick bland annat att se över cykling mot enkelriktat och regler för säkra omkörningar av cyklister. I oktober slutredovisade myndigheten uppdraget och avvisade där samtliga regeländringar som ingick i uppdraget. Cykelfrämjandet välkomnar att regelfrågorna utretts, men menar att Transportstyrelsen varit väl återhållsamma i sina förslag. Läs hela vårt uttalande om slutredovisningen på cykelframjandet.se.Regeringen sänker drivmedelsskatten i nästa budget

I budgeten för 2023 prioriterar regeringen ibland annat sänkt drivmedelsskatt. Förutom att det förväntas bidra till höga klimatutsläpp beräknas det kosta statskassan ca 6,7 miljarder kronor – ett budgetutrymme som istället hade kunnat läggas på omställning till mer hållbart resande.

 

Regler om cykel på tåg
I april 2021 antog EU en ny tågpassagerarförordning som bland annat syftar till att göra det enklare att ta med sig sin cykel på tåget. Exempelvis måste tågföretag enligt reglerna säkerställa att nya och ombyggda tåg har minst fyra cykelplatser. Cykelfrämjandet har länge efterfrågat bättre möjligheter för kombinationsresor med cykel och tåg och välkomnar EU:s nya regler. Däremot uppmanade vi i vårt remissvar regeringen att vara än mer ambitiösa i tillämpningen av reglerna och höja antalet cykelplatser till minst åtta.


Förslag till nationella mål för ökad cykling
Under våren presenterade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) förslag på nationella mål för ökad cykling som bland annat anger att andelen cykelresor ska fördubblas till 26 procent till år 2035. Cykelfrämjandet ställer sig mycket positiva till att Sverige äntligen kan få mål för ökad cykling. I vårt remissvar till förslaget uppmanar vi regeringen att anta målen och ge VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur målen ska uppnås.


Klimaträttsutredningen förordar ett mer transporteffektivt samhälle
I våras presenterades slutbetänkandet av den så kallade Klimaträttsutredningen vars syfte var att se över relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag. Enligt utredningen behöver Sverige en starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle och föreslår bland annat att Trafikverket ska får nya instruktioner att planera för minskade transporter med bil och flyg och istället bättre förutsättningar för att cykla, gå och åka kollektivt. Cykelfrämjandet ställer sig bakom utredningens förslag och framförde våra synpunkter till regeringen i ett remissvar.

Trafikanalys presenterar förslag för transportsektorns klimatomställning
Under hösten redovisade Trafikanalys regeringsuppdraget att ta fram förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Liksom Klimaträttsutredningen framhåller Trafikanalys vikten av att styra mot ett mer transporteffektivt samhälle och föreslår bland annat att införa ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip. De förordar även sänkt hastighet i tättbebyggt område och utökade möjligheter för statlig medfinansiering av steg 1-och steg 2-åtgärder – förslag som Cykelfrämjandet längre drivit på för. Cykelfrämjandet har bjudits in att lämna synpunkter på Trafikanalys utredning och kommer att skicka in ett remissvar i december.

Ta del av samtliga remissvar på cykelframjandet.se/remisser.

Dela!