Så utvecklas cyklingen i Sverige – nu är årets cykelbokslut här

Sonja NettelbladtNyheter, Undersökningar och rapporter

Hur utvecklas cyklingen i Sverige? Idag släpps årets cykelbokslut där du utifrån statistik och undersökningar kan följa utvecklingen inom en rad områden kopplade till cykling. I årets bokslut står ökad och säker cykling i fokus. 

Det nationella cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet, ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Cykelfrämjandet är en av medlemsorganisationerna. I bokslutet kan du utifrån statistik och undersökningar följa utvecklingen inom en rad områden kopplade till cykling i Sverige. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet.

Mål för ökad och säker cykling i fokus
Ett fokusområde i årets bokslut är mål för ökad och säker cykling. Idag saknas ett definierat nationellt mål om ökad cykling i Sverige, även om det ingår i gång-, cykel- och kollektivtrafikmålet. Tidigare i år presenterade VTI ett förslag på mål som en del av det regeringsuppdrag som inkommit till myndigheten. I uppdraget ingick även att utreda indikatorer och system för uppföljning av föreslagna mål. Enkelt uttryckt föreslås det att cyklandet bör fördubblas till 2035. Om det föreslagna nationella målet beslutas föreslås det i utredningen att målet ska följas upp via Cykelbokslutet och den Nationella resvaneundersökningen. 

Målet är baserat på litteraturstudier, analyser av data från nationella resvaneundersökningar samt diskussioner med Trafikanalys och andra berörda aktörer som kommuner och civilsamhälle. 

Ökad cykling förutsätter säker cykling, och under 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål för trafiksäkerhet för 2030. Det innebar en halvering av antalet omkomna i vägtrafikolyckor, från 266 till max 133 omkomna. För allvarligt skadade är målet satt till en minskning med minst 25 procent, vilket innebär högst 1 200 allvarligt skadade cyklister i singelolyckor. 

Nationella cykelrådet
Det Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Trafikverket står för ordförandeskapet och medlemsorganisationerna är förutom Cykelfrämjandet även Boverket, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI.

Läs hela cykelbokslutet här.

Dela!