Fördubblade cykelresor kräver en handlingsplan

CykelfrämjandetNyheter

Nyligen presenterade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ett förslag till nationella mål för ökad cykling. Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Svenska Cykelstäder välkomnar målen som siktar mot en fördubbling av antalet cykelresor. Men ska det bli verklighet krävs en konkret handlingsplan.

I helgen redovisade VTI regeringsuppdraget om mål för att cyklingen ska öka. Organisationerna Cykelfrämjande, Svensk Cykling och Svenska Cykelstäder har länge arbetat för ett nationellt mål för cykling och välkomnar VTI:s förslag, vilket innebär en betydande och fullt genomförbar ambitionshöjning.

– Äntligen får vi tydliga och ambitiösa mål som styr mot ett hållbart transportsamhälle. Vi hoppas nu att politikerna tar de beslut som behövs för att nå dit och att resurserna som krävs tillsätts, säger Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder.

Det nationella målet för ökad cykling är uppdelat i flera delar. Bland annat ska cykelresornas andel av det totala antalet resor öka till 26 procent till 2035, vilket är en fördubbling mot dagens 13 procent. Uppnås dessa mål skulle det göra Sverige till en av världens ledande cykelnationer i paritet med föregångare som Nederländerna. Nu efterfrågar Sveriges cykelorganisationer en tydlig handlingsplan för hur målen ska omsättas i praktiken.

– Ska målet bli verklighet krävs krafttag från regering och myndigheter. Vi hoppas att regeringen ger VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan och att målen kontinuerligt följs upp av Trafikanalys, säger Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet.

Ett mål är en dubblering av andelen cyklade kilometer av de totala persontransporterna, till år 2035. De senaste årens utveckling med elcyklar, lastcyklar och möjlighet till kombinationsresor underlättar för längre resor på cykel. Men för att fler ska välja cykeln även för längre resor krävs också satsningar på bättre och säkrare cykelvägar i hela landet.

– Ökad cykling, både fler resor och ökad längd på resorna kräver rejäla satsningar på säkra cykelvägar. Och inte minst en reformering av väglagen så att mark kan upplåtas till cykelvägar, säger Pernilla Enebrink, vd Svensk Cykling.

Ökad cykling i enlighet med VTI:s mål skulle innebära en rad positiva effekter för folkhälsa, klimat och stadsmiljö. Forskning visar att varje krona som satsas på ökad cykling ger nio kronor tillbaka i vinster till samhället. Trots det går idag mindre än en procent av resurserna i den nationella transportplanen till cykling.

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet
per.hasselberg@cykelframjandet.se

Pernilla Enebrink, vd Svensk Cykling
pernilla.enebrink@branschkansliet.se

Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder
christina.bernhardsson@umea.se

Nu finns Cykelcentrums och VTI:s regeringsuppdrag tillgänglig:

Utredning av mål för ökad cykling i Sverige : ett regeringsuppdrag (diva-portal.org)

VTI rapport 1125 (diva-portal.org)

Dela!