200 miljoner till cykling i regeringens satsning på grönt resande

CykelfrämjandetNyheter

I veckan presenterade regeringen budgetsatsningar på 3,9 miljarder på grönt resande och fossilfria transporter. Nästan hälften, 1,9 miljarder, går till bidrag för mindre miljöskadliga bilar. Cykelsatsningar får 200 miljoner vilket motsvarar endast 5 procent av den totala satsningen. 

Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandet, menar att regeringens satsningen är otillräcklig. 
– Det finns mål för mycket annat, men varför har regeringen fortfarande inte tagit fram nationella mål för cykling?  

Per Hasselberg, ny ordförande för Cykelfrämjandet, är kritisk till att regeringen så kraftigt prioriterar transportmedel som bidrar till fortsatt stillasittande.

– Att sitta still är det farligaste vi kan göra. Ändå har vi skapat ett samhälle som prioriterar just det. Trafikmaktordningen gör att vi och våra barn rör oss allt mindre. Att regeringen satsar 1,9 miljarder till biltrafik och endast 200 miljoner för nya cykelvägar upprätthåller trafikmaktordningen och ställer inte om samhället till ett välfärdssamhälle för alla. 

Isabella Thöger, verksamhetschef för Cykelfrämjandet menar att den sneda fördelningen av medel är förlegad och stärker de klyftor som redan finns idag, inte minst mellan könen: 

– Vi vet att det finns stora skillnader i hur kvinnor och män reser. Om alla reste som kvinnor skulle våra transportrelaterade utsläpp minska avsevärt. Något tillspetsat kan man därför säga att 1,9 miljarder går till män som har råd att köpa elbilar medan 200 miljoner går till den cyklande befolkningen, däribland många kvinnor och barn.

Enligt Per Hasselberg, borde transportslag som låser fast kroppen kallas för ofärdsmedel därför att de orsakar sjukdom och förtidig död. Välfärdsmedel å andra sidan är de transportmedel som får oss att må bättre på lång sikt, som exempelvis gång och cykling.
– Välfärdsmedel är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, inte minst om vi ska nå våra miljö- och klimatmål, säger Per Hasselberg och fortsätter:

– Idag har varje svensk 55 kvm parkering till sitt förfogande, men bara 42 kvm bostadsyta. Situationen är så akut att cykeltrafik måste införas på motortrafikens bekostnad. Cykelfrämjandet vill att trafikmaktordningen bryts. Gång och cykel borde rimligtvis ha minst hälften av trafikytorna för att vi ska ha ett välfärdssamhälle på sikt, säger Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg.

FAKTA 
Långvarigt stillasittande medför ökad risk för ohälsa och dödlighet. Folkhälsomyndighetens rapport redovisar forskning som undersökt det här sambandet.  

Trafikmaktordningen är en hierarkisk ordning bland trafikslag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna underst. Den tar sig uttryck genom att olika färdmedel tilldelas olika mycket resurser och plats. Ett samhälle som prioriterar bilar är inte bara skadligt i ett ekologiskt perspektiv – det leder även till ekonomisk och social segregering.

Skillnaderna i hur män och kvinnor reser är omfattande och väldokumenterade. Jämställdhetsperspektiv i transportsektorn kan minska utsläppen med 29 procent enligt en rapport från Vinnova. 

Ofärdsmedel är ett begrepp lanserat av Cykelfrämjandet och syftar på de transportslag som minskar kroppens rörelse och orsakar därmed sjukdom och förtidig död. 

Välfärdsmedel i det här sammanhanget på de transportslag, som gång och cykling, som gynnar fysisk rörelse och skapar förutsättningar för bättre folkhälsa. Cykelfrämjandet ser välfärdsmedel som en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, inte minst om vi ska nå våra miljö- och klimatmål.

 

Dela!