Bättre förutsättningar för cykelplanering i Sverige

Marielle ArandaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.
Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling. 

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt. Ett ökat cyklande som är yteffektivt och kan ersätta bilresor på korta sträckor skapar mer attraktiva och hållbara tätorter, vilket också är viktigt för att nå FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer.  

– Temarapporten Cykelplanering i Sverige ger en aktuell beskrivning av hur cykelplaneringen fungerar. Den tar upp aktörernas olika ansvar och roller inom de olika planeringsnivåerna, kommunalt, regionalt och nationellt. Målet är att ge en bättre förståelse för hur vi genom samhällsplaneringen ger förutsättningarna för en ökad och säker cykeltrafik, vilka utmaningar vi har och hur vi genom samverkan kan skapa bättre förutsättningar, säger Rami Yones som är ordförande för Nationella cykelrådet och enhetschef för nationell samhällsplanering på Trafikverket. 

UTMANINGAR OCH BEHOV AV FÖRBÄTTRING

Temarapporten visar vilka styrkor och svagheter som finns inom det nuvarande Systemet för planering av cykelinfrastruktur. Nationella cykelrådets medlemmar har identifierat utmaningar och behov av förbättringar inom följande områden: 

Roller, ansvar och mål 

 • Behov av samsyn i ett delat ansvarsförhållande 
 • Tydliga mål för styrning  
 • Målkonflikter inom hänsyns- och funktionsmålen 

Planering av cykelinfrastruktur  

 • Prioritet för cykeln och konkurrenskraft gentemot bilen 
 • Konkurrens om stadens yta 
 • Cykling i glesbefolkade områden 
 • Implementering av befintlig kunskap och behov av fördjupade kunskaper 

Finansiering  

 • Resurser – framför allt till steg 1- och 2-åtgärder 
 • Värdering av nyttor och brister 
 • Kommunal medfinansiering 
 • Höga kostnader och behov av förenklad planprocess 

Lagar och regler 

 • Behov av uppdaterade regelverk 
 • Kännedom om trafikregler och dess benämningars betydelse 
 • Krav på funktionellt samband 

Läs mer här:  Temarapport – cykelplanering i Sverige 

Cykelfrämjandet är medlem i Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling där Trafikverket står för ordförandeskapet.  

Andra aktörer som är med:

Boverket
Folkhälsomyndigheten
Göteborgs stad
Nätverket för landets regioner KOMEXP
Linköpings kommun
Naturvårdsverket
Svensk Cykling
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Trafkverket
Transportstyrelsen
VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut)

Dela!