Miljö

En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, vackrare och mera levande stadsbild. Därför är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder färdmedel som inte belastar miljön ytterligare. 

Man räknar med att ungefär lika många människor dör i Sverige varje år till följd av biltrafikens luftföroreningar som av trafikolyckor. Cancerogena partiklar från avgaser, däck- och vägslitage är en annan växande hälsorisk. Biltrafiken släpper också ut koldioxid som på ganska kort tid kan leda till dramatiska förändringar i det globala klimatet. Också bullret är ett stort miljö- och hälsoproblem. Många städer domineras av motorleder.

En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, vackrare och mera levande stadsbild. Därför är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder färdmedel som inte belastar miljön ytterligare. 

Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon leder det till:

  • minskade avgasutsläpp= bättre luftkvalitet
  • lägre utsläpp av koldioxid
  • minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö
  • attraktivare städer
  • minskad trängsel på gatorna
  • säkrare trafik

Vi anser att cykling, förutom miljövinsterna, också ger stor effekt på ekonomin och hälsan. Läs mer om detta under respektive avdelning.