Miljö

Vägtrafiken är den dominerande källan till kväveoxider där människor vistas.Man räknar med att ungefär lika många människor dör i Sverige varje år till följd av trafikens luftföroreningar som av trafikolyckor.
Cancerogena partiklar från avgaser, däck- och vägslitage är en annan växande hälsorisk. Vägtrafiken släpper också ut koldioxid som på ganska kort tid kan leda till dramatiska förändringar i det globala klimatet. Också bullret är ett stort miljö- och hälsoproblem. Många städer domineras av motorleder. En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, vackrare och mera levande stadsbild. Därför är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder färdmedel som inte belastar miljön ytterligare. Det är det man menar med långsiktigt hållbart transportsystem. Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder det till:
  • minskade avgasutsläpp= bättre luftkvalitet
  • lägre utsläpp av koldioxid
  • minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö
  • attraktivare städer
  • minskad trängsel på gatorna
  • säkrare trafik
Vi anser att cykling, förutom miljövinsterna, också ger stor effekt på ekonomin och hälsan. Läs mer om detta under respektive avdelning.