Årsmöteshandlingar 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG
Förslag till dagordning vid årsmöte lördagen den 1 april 2023

§1. Årsmötets öppnande
§2. Justering av röstlängd
§3. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst
§4. Fastställande av dagordning för årsmötet
§5. Val av ordförande för årsmötet
§6. Val av sekreterare för årsmötet
§7. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. den ekonomiska redovisningen
§9. Revisorernas berättelse
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Övriga frågor som enligt stadgarna ska behandlas
a) propositioner
b) motioner
c) verksamhetsplan för 2023
§12. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
§13. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt ev. suppleanter
§14. Val av revisorer och revisorssuppleant
§15. Val av valberedning
§16. Övriga frågor (ej beslutsrätt)
§17. Årsmötets avslutande

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2023

Balansräkning 2022-12-31

Resultaträkning 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Dela!