Yttrande inför TN-mötet 2022-03-25

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandets göteborgskrets vill ge nedanstående synpunkter till ledamöter i trafiknämnden inför sammanträdet 25 mars 2022. 2022-04-10: Uppdaterat med trafiknämndens beslut

Handling – 13 Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass

Det är ett stort problem att cykelinfrastrukturen i området så här sent i planprocessen ännu bara är ett ”ännu ej överenskommet arbetsmaterial”. Kollektivtrafiken är redan byggd och i funktion sedan lång tid. Men det går alltså fortfarande inte att få veta detaljer om pendlingscykelnätet. Vi har efterfrågat material flera gånger med början vid kommunens presentation av planerna för nya Centralenområdet på Stadsbiblioteket 300 m2 den 8 oktober 2018. Hur ska vi få möjlighet att lämna synpunkter innan alla möjligheter att påverka stängts?

Handlingen betonar gång på gång att ”Det är viktigt att samtliga gaturum utformas med den gående och cyklande människan i centrum”, men med hänvisning till att det ska ske vid genomförande.

Vi föreslår att TN uppdrar till TK att ta fram en beskrivning av pendlingscykelnätet i området som är tillräckligt detaljerad för att vi ska kunna ge synpunkter om bredder, kurvradier, separering, sikt och prioritering i korsningar enligt TK:s egna riktlinjer.

Beslut
Att tillstyrka detaljplanen med tillägget detaljplanen får inte omöjliggöra en framtida spårvägsanläggning i stråket Operalänken/Gullbergsvass.

Handling – 15 Göteborgsförslag 7422 – Gång- och cykelbana direkt från Olskroken till Kruthusgatan

Vi hoppas att en förbindelse kommer till stånd, och att det inte dröjer länge.

Beslut
Att delvis genomföra Göteborgsförslaget.

Handling – 16 Svar på yrkande från (MP) och (V) angående komplettera Centralenområdet med en gång- och cykelväg

Vi är kritiska till att en planskild gc-väg genom Centralenområdet bedöms som ogenomförbar av TK med huvudmotivet att tidigare detaljplaner glömt bort pendlingscykelnätets behov. Det ser ut som om pendlingscykelnätets utveckling hindrats av stuprörs- och frimärksplanering. Hur kan man undvika sådant i fortsättningen?

Beslut
Att förklara utredningsuppdraget som fullgjort. Mp och V inkom med ett yttrande (sid 57) om att det är beklagligt att svaret från trafikkontoret nu är att detta inte är möjligt, med huvudmotivet att man glömde pendlingscykelnätets behov i detaljplanen. Vidare skriver de att i arbetet med Bangårdsförbindesen är det av stor vikt att bra lösningar för cykelinfrastruktur finns med, misstaget att inte ta med det från början får inte återupprepas.

Handling – 17 Godkännande av genomförandestudie Bytespunkt Brunnsbo

Det går en pendlingscykelbana genom området och upp längs Litteraturgatan. Kraven på bredd och kurvradier för pendlingscykelbanor varken nämns eller beaktas. GFS anger bara att planerade cykelbanors bredder inte uppfyller kraven för det övergripande cykelnätet. Det är en lägre nätklass.

Röda markeringar ritade på del av handlingens ”Bilaga 4 Skiss trafikförslag rondell”.

Enda gången ordet pendlingscykelbana nämns i GFS är på sid 19. Där står att ”En ny gång- och cykelbro anläggs över Lundbyleden för att koppla samman pendelcykelstråket längs Lundbyledens södra sida till och från området vid Brunnsbo”.

Pendlingscykelbanan är därefter glömd, då det på sid 33 står ”Cykelbanan längs Backavägens södra sida tillhör det övergripande cykelvägnätet och ska dimensioneras efter 500 – 1 500 cyklister under maxtimmen”.

En dubbelriktad pendlingscykelbana ska vara 4,8 m bred vid flöden över 1000 cyklister under maxtimmen, annars minst 3,6 m. GFS föreslår 3 m. Att det även finns en smal bana på norra sidan är inte till hjälp för pendlingscyklister. Pendlingscyklingsbanor ska vara separerad från gående. GFS föreslår gemensam smal bana runt rondellen. I korsningar ska svängradien vara över 7 m för god standard eller över 5 m för mindre god enligt TK:s egna riktlinjer hämtade från GCM-handboken. Men GFS har gjort en kurva med 2,2 m radie trots att det ser ut att finnas utrymmer för betydligt bättre där.

GFS säger på sid 49 att ”en mycket stor ökning av gång- och cykeltrafikanter förväntas”. Dimensionering av pendlingscykelbanor behöver ta höjd för utvecklingen längs hela upptagningsområdet på samma sätt som man förberett för en kommande spårväg.

Beslut
Att godkänna och genomföra genomförandestudie för Bytespunkt Brunnsbo i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande. Mp och V lade ett yrkande (sid 58) med förslag om att Trafikkontoret får i uppdrag att i det fortsatta arbetet i möjligaste mån arbeta för att standarden för de cykelstråk som går genom området håller standardför pendlingscykelbana. Yrkandet röstades ner av övriga partier i trafiknämnden. Alliansen inkom med ett yttrande (sid 59) om att då stråket i fråga inte kommer vara del av cykelpendelnätet räcker det att tillse att man uppnår god standard, vilket de anser att liggande GFS gör. Det finns dessutom ett planerat parallellt pendelcykelstråk där ska fokus läggas på att uppnå standard för pendelcykelstråk.

Handling – 20 Svar på yrkande från (V), (MP) och (S) angående yttrande från Cykelfrämjandet

Vi tackar så mycket för att nämnden begärde svar från TK, även om vi inte har fått alla frågor besvarade. Det finns behov av en fortsatt dialog mellan Cykelfrämjandet och TK i några av dessa frågor, men även i vissa av de ärenden som kommer upp i detta eller kommande TN-möten.

Beslut
Att förklara uppdraget att väga in de synpunkter som Cykelfrämjandet inkommit med i framtida arbete (TN 2021-08-27, § 359) för fullgjort.

 

Cykelfrämjandets Göteborgskrets i mars 2022

Dela!