Yttrande inför trafiknämndens möte 2021-03-18

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Inlägget uppdaterat 2021-03-31 med beslut.

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden angående sammanträde 18 mars 2021.

Handling – 8. Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen

Inriktningsbeslut samt Yrkande från (D) angående gång- och cykelbro Casinot – Lundbystrand

 • Vi vill att trafiknämnden ställer sig bakom tilläggsyrkandet från S, Mp och V som ger trafikkontoret i uppdrag att återkomma med en alternativ tidsplan med ett färdigställande på senast 8 år.
 • Det är angeläget att arbetet kan fortskrida. Vi vill därför att trafiknämnden kommer till beslut i detta ärende på sammanträde och inte bordlägger frågan.
 • Mycket bra att det är avsatt medel till Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen i långsiktigt investeringsunderlag 2021-2031

Beslut
Att gå vidare med projektet och att ge trafikkontoret i uppdrag att återkomma med en alternativ tidsplan med ett färdigställande på senast 8 år – istället för 12 år.

Handlingar rörande elsparkcyklar

Handling – 10. Markupplåtelsetaxa för elsparkcyklar
Handling – 11. Svar på uppdrag från trafiknämnden gällande analys av olyckor med elsparkcyklar och förslag på åtgärder för att förhindra olyckor
Handling – 12. Svar på yrkande från (MP) och (V) rörande flytt av elsparkcyklar

 • Felparkerade och slängda elsparkcyklar försämrar framkomligheten och tryggheten för gående och cyklande. Det är ett hot mot stadens mål om att cykel och gång skall öka.
 • Köpenhamns kommun har helt förbjudit parkering av uthyrningselsparkcyklar i centrum, det är endast tillåtet att hyra från affärer.
 • Villkoren för polistillstånd för uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats borde utformas så att parkering i centrala Göteborg endast tillåts på avsedda parkeringsplatser och att parkering i övriga områden i centrala Göteborg blockeras genom geofencing.
  • Fram till att exaktheten i elsparkcyklarnas GPS-positionering förbättrats bör extra marginal till omgivningen tas för detta vid val av parkeringsplatser.
  • Dessa regler skapar incitament för uthyrningsföretagen att satsa på förbättrade parkeringslösningar med mer exakthet i positionsbestämningen. Detta stimulerar till innovation inom mikromobilitet.

Beslut
Att kommunen flyttar elsparkcyklar som är parkerade på ett hindrande eller farligt sätt mot en avgift som uthyrningsföretaget får betala.

Handling – 14. Svar på Göteborgsförslag 3126 – Supercykelväg på Norra Älvstranden

 • Göteborgsförslaget innebär en hög genhetskvot på 1,5 jämfört med pendlingscykelstråket, en mindre komplex trafikmiljö samt en konfliktfri och enklare cykelresa.
 • Det är rätt ambitionsnivå för en stad som har som mål att bli en cykelstad. Göteborgsförslaget påminner om den prisbelönta Banan i Helsingfors där cykelstråket går i ett järnvägsschakt på en lägre nivå än bebyggelsen omkring.
 • Cykelfrämjandet har tidigare framfört farhågor till trafiknämnden och trafikkontoret om att förslaget om pendlingscykelstråk Frihamnen – Lindholmen inte håller kvaliteten för att vara en ordentlig cykelsatsning. Detta då bland annat pendlingscykelstandard inte förslås gälla i Lindholmsområdet och att det saknas ett milperspektiv för hur det skall vara lätt att passera området till exempelvis Västra Eriksberg och Älvsborgsbron. Göteborgsförslaget bekräftar dessa farhågor.
 • Det verkar som att möjligheten att utnyttja banvallen till en förbättrad pendlingscykelbana har missats i planeringen. Vad kan göras så att staden inte går miste om liknande möjligheter i framtiden?

Beslut
Att avslå Göteborgsförslag 3126 – Supercykelväg på Norra Älvstranden.

Handling – 19. Genomförandestudie för pendlingscykelbana Stigberget – Saltholmen

 • Flera delar väster om Kungssten ligger mycket långt från pendlingscykelstandard och kan därför inte fylla pendlingscykelnätets själva syfte, att underlätta för pendling med cykel även på lite längre sträckor och att öka andelen resor med cykel.
 • Förslaget behöver omarbetas så att ett sammanhängande pendlingscykelstråk som knyter ihop staden prioriteras framför lokal trafik med bil.

Beslut
Att godkänna förslaget till pendlingscykelbana Stigberget – Saltholmen som det är.

Dela!