Cykelfrämjandets synpunkter på Korsvägen kvarstår

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Trafiknämnden ska diskutera Korsvägens framtida utformning på torsdag 24 september. Platsen ska anpassas till tågtunneln Västlänken, och Cykelfrämjandet har flera synpunkter, som vi lyfte för Trafikkontoret och Trafiknämnden redan 2018. Inför mötet har Trafikkontoret skrivit en rapport.

Cykelfrämjandet konstaterar att de flesta av våra synpunkter kvarstår.

Det diffusa torget är kvar

Trafikkontoret vill fortfarande ta bort den mest trafikerade cykelbanan på Korsvägen och ersätta den med ett diffust torg. Och det trots att det är en pendlingscykelbana – Göteborgs allra mest prioriterade typ av infrastruktur för cykel. Denna yta på Korsvägens norra del kallar Trafikkontoret för en ”yta avsedd för trafik”. Men med begränsad motortrafik och utan cykelbana kommer gående uppfatta ytan som deras. De kommer uppleva att cyklisterna, 500 per maxtimme i dagsläget, ”kommer från ingenstans”. Därför behövs en cykelbana, så att gående förstår vad de ska förvänta sig och vet var de kan känna sig trygga.

Dra en cykelbana väster om stationshuset!

Trafikkontoret vill att cyklister som ska från Mölndalsvägen norrut till Södra vägen och Heden ska göra en stor omväg in på Örgrytevägen. Risken är att cyklisterna istället genar mellan de två nya hållplatslägena och hamnar i konflikt med gående.


Cykelfrämjandet föreslår cykelbanor i Korsvägens utkanter för att ge gena cykelstråk, som leder cykeltrafiken bort från gående mellan hållplatserna.

Cykelfrämjandet har därför föreslagit att dra cykelbanan i en genare sträckning väster om stationshuset. Mellan Landeriet och västra sidan av stationshuset ligger idag en hållplats som ska flyttas österut. Den yta som då blir ledig passar till en cykelbana. Vi tror att gångtrafiken mellan stationshuset och backen med Landeriet är minimal. Den sidan av stationshuset kommer antagligen att upplevas som en öde baksida. Den planerade västra entrén bör då slopas, medan de två andra entréerna kan behållas.

Trafikkontoret menar att detta är en liten ändring, jämfört med cykla på den västra perifera cykelbanan som Trafikkontoret ritat in. Cykelfrämjandet håller med om att ändringen är liten, men den ger tre förbättringar för cyklister:
1. Cyklister som kör mot norr slipper cykla i vänstertrafik.
2. Cyklister slipper störa gående.
3. Cyklister slipper två korsningar med biltrafik.

Röd asfalt betyder cykelbana


Trafikkontorets förslag på röda stråk.

Trafikkontoret säger att eftersom Korsvägens tänkta röda gångbanor liknar cykelbanor så kommer cyklister inte cykla där. Citat Trafikkontoret:

Gestaltningen på Korsvägen skiljer sig från omgivande gestaltning och det blir därför uppenbart för cyklisten var man ska cykla och inte. De röda stråken går över centrala delen på korsvägen och hämtar upp flödet perifert vid anslutande gångbanor. Om cyklisten väljer att följa den röda markeringen tvingas denne att avvika kraftigt från den cykelbana man färdas på. Detta bör vara en tydlig signal till cyklisten om att den röda markeringen inte är avsedd för cyklister.

Slut citat. Cykelfrämjandet tror tvärtom att cyklister kommer att uppfatta de röda banorna på samma sätt som på andra ställen i staden. För både gåendes och cyklisters skull måste röda banor betyda endast en sak, nämligen cykelbana, som på de så kallade cykelöverfarter som anlagts på flera ställen i Göteborg. Annars uppstår förvirring och irritation bland såväl cyklister som gående. Det är lite som att ibland använda ordet igår när man menar i morgon bara för att det klingar bra i frasen. Kul att det låter bra, men mindre kul att målgruppen inte längre kan vara säker på vad som menas från gång till gång. Det är genom att konsekvent mena samma sak med ett ord som det laddas med mening.

Länk till trafikräkning: Korsvägens cykelströmmar. Trafikistan

Cykelfrämjandets tidigare skriverier om Korsvägen:
Krönika: Cykelbanor håller cyklister borta från gående på Korsvägen. Yimby Göteborg
Korsvägen arkiv. Cykelfrämjandet

Ladda ned:
Information om utformning och gestaltning av cykelvägar på Korsvägen. Trafikkontoret 2020-08-24

Dela!