Trafiknämnden går på Cykelfrämjandets linje om bussdepå

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Planerad bussdepå vid mobilmasten i Järnbrott, Göteborg

För att hantera ökad kollektivtrafik vill Västtrafik bygga en ny bussdepå vid Järnbrottsmotet intill fd Säröbanan, en av Göteborgs populäraste och finaste cykelbanor. Stadsbyggnadskontoret planerade inledningsvis att leda om cykelbanan i en så kallad svängfest. Efter påpekande från Cykelfrämjandet har Trafiknämnden yttrat sig om att säkerställa god framkomlighet på cykelbanan.

Trafiknämnden anser att:

  • Gång- och cykeltrafik ska få företräde i alla övergångar. Det bedöms av trafikkontoret inte ha någon större negativ påverkan på busstrafiken.
  • Den genare gång- och cykelkopplingen mot tunneln i norr ska behållas och det ska byggas en överfart över bussgatan för denna. Denna övergång saknas helt på genomförandestudiens karta. Det är ett genare stråk för framförallt pendlingscyklister och är viktig att behålla.

Det var Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som fick igenom detta i Trafiknämnden. Tack alla som hjälpte till i detta ärende!

Cykelfrämjandet påminner om stadens utmärkta Cykelprogram, som ställer vissa krav. Den aktuella cykelbanan är utpekad som så kallad pendlingscykelbana, vilket innebär att man ska kunna cykla med en medelhastighet av minst 20 km/h på en sträcka av 2 000 meter. Pendlingscykelbanor ska ge möjlighet till säkra omcyklingar, oavsett cykelvolymer. Det är viktigt att Stadsbyggnadskontoret beaktar detta i sin planering.

Länkar:

Protokoll Trafiknämnden 2020-02-06 (PDF)

Cykelfrämjandet yttrar sig om ny bussdepå intill Säröbanan. 2019-02-10

Dela!