EU-valet 2024: Så tycker partierna om cykling

TatjanaNyheter

Den 6–9 juni är det val till Europa- parlamentet – ett val som i hög grad påverkar cyklingen. Under den gångna mandatperioden har EU drivit på medlemsländernas klimat- och miljöarbete genom en lång rad lagar och förslag. Inte minst när det gäller ökad cykling. Tidigare i år undertecknades den europeiska cykeldeklarationen – en seger för cyklingen! Men kommer EU fortsätta på den inslagna hållbarhetsbanan eller blir det en helomvändning?

Cykling har kontaktat toppnamnen på partiernas EU-listor med följande fråga: EU har som mål att cyklingen ska öka väsentligt under de kommande åren. Hur ska ni verka för ökad cykling? Så här svarade toppkandidaterna:

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
– Det är bra att EU har satt upp ett mål! För att lyckas behöver man göra flera saker. Bland annat behövs en stadsplanering och en nationell infrastrukturplan som tar hänsyn till cyklister. Det behövs tillräckligt med pengar för att bygga fler cykelvägar. Inte minst behöver hastigheter sänkas i tätorter för att cyklister ska kunna känna sig trygga. Det måste gå att ta med sig cykeln på tåget eller bussen.

Heléne Fritzon, Socialdemokraterna
– Socialdemokraterna står stadigt bakom Sveriges klimatmål, och att öka cyklandet är en viktig del för att minska transporternas utsläpp och klara klimatmålen men också stärka folkhälsan. Socialdemokraterna vill fortsätta stärka stadsmiljöavtalen som stöttar utbyggnaden av cykel- och gångvägar, till skillnad från regeringspartierna som kraftigt skär ned på det. I kommuner och regioner där Socialdemokraterna styr har vi också gjort stora satsningar på cykel- och gångbanor och bilfria zoner för att skapa städer med hög livskvalitet och tillgänglighet för alla.

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet
– Miljöpartiet har under mandatperioden satt cykling på EU:s agenda, och jag är mycket stolt över EU:s nya, historiska deklaration om cykling. För att fortsätta verka för ökad cykling vill jag bland annat förbättra cykelinfrastrukturen i Europa och få på plats en EU-gemensam säkerhetsstandard för cykelinfrastruktur. Jag vill också att du ska ha rätt att ta med din cykel på tåg.

Emma Wiesner, Centerpartiet
– Planering av stadsmiljö och infrastruktur är – och ska förbli – upp till EU-länderna själva. I Sverige tas den typen av beslut oftast på väldigt lokal nivå. Men det finns utrymme för EU att koordinera och möjliggöra utbyte av information och best practices mellan länder och regioner. Till exempel med förslag som EU-kommissionen lade fram förra året om en ”europeisk deklaration om cykling” som undertecknades i april.

Karin Karlsbro, Liberalerna
– Att underlätta cyklande vinner både samhället och individen på. Cykling är i hög grad en fråga för den nationella och lokala nivån. Cykelfrämjandets insatser berörs dock av EU-politik, t.ex. när det gäller säkerhet, infrastruktursatsningar och det kunskapsutbyte som sker inom unionen när det gäller att skapa hållbara städer – en fråga jag arbetat med i miljöutskottet inom ramen för Greener Cities.

Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraterna
– Cykeln är ett användbart transportmedel med goda effekter för såväl folkhälsan och miljön som trängseln i städerna. EU:s målsättning är därför bra men jobbet behöver göras lokalt och nationellt, snarare än på EU-nivå. Kristdemokraterna anser att staten ska vara med och bidra till ett sammanhållet nät, även om det är kommuner och regioner som har huvudansvar för att bygga upp fungerande gång- och cykelvägar. Vi vill att det ska vara enklare att bygga GC-väg mellan kommuner, och dessa vägar måste inte vara kopplade till annan nationell infrastruktur.

Tomas Tobé, Moderaterna
– Människor som vill välja cykeln som transportmedel ska såklart ha goda förutsättningar att göra det. Ytterst är detta en fråga för Sveriges kommuner, men på ett övergripande plan skulle EU kunna se till att cyklingen främjas genom att medlemsländerna exempelvis utbyter erfarenheter om smarta lösningar för ökad cykling.

Charlie Weimers, Sverigedemokraterna
– Sverigedemokraterna är positiva till cykling och att det byggs cykelbanor där det finns efterfrågan på sådana, men cykling är inte en fråga som bör regleras på EU-nivå.

FALTA OM VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

• EU-valet hålls vart femte år och alla svenska medborgare över 18 får rösta.
• Söndagen den 9 juni är valdag i Sverige men förtidsröstningen öppnar 18 dagar innan.
• Svenska valdeltagandet under förra EU-valet var 56 procent. Högsta valdeltagandet på hela 88 procent hade Belgien.
• Våra europeiska grannar går till val mellan 6–9 juni.
• 720 parlamentariker ska väljas och Sverige väljer 21 av dessa ledamöter.
• Håll utkik efter vilka ledamöter som väljer att sitta i utskottet för transport och turism, dessa kommer att jobba närmst cykelfrågor.

Dela!