Sverige omkört i säkra omkörningar

TatjanaNyheter, Trafiksäkerhet

Säkra omkörningar landsväg Foto: Katja Kircher

Nära omkörningar av cyklister är farliga och får många att avstå från att cykla på landsväg. Flera länder har infört regler för säkrare omkörningar av cyklister. Men inte Sverige. Transportstyrelsen sa nej till forskarnas förslag. 
– Sverige behöver nya regler, minst 1,5 meters avstånd eller att motorfordonet byter fil vid passering av cyklist, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Tänk dig att du cyklar till badsjön eller är på en träningsrunda med dina vänner. Ni ligger två i bredd och pratar om den kommande cykelsemestern. Däckljud bakifrån avslöjar att en bil närmar sig. Ni fortsätter ert samtal obekymrat, bilens förare saktar ner en bra bit bakom er, avvaktar fri sikt efter kurvan och rullar sedan förbi er med god marginal genom att utnyttja det mötande körfältet.

Så kan en omkörning gå till, men det är inget som kan tas för givet. Rädslan för att dela vägen med motortrafiken är en av huvudanledningarna till att många avstår från att cykla, särskilt på landsväg. Det menar Katja Kircher, forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och verksam vid Cykelscentrum. Katja Kircher har studerat säkra omkörningar av cyklister samtidigt som hon på fritiden spenderat otaliga timmar på landsvägscykling.

– För cyklisten är möjligheterna att påverka omkörningsförloppet begränsade. Det är till stor del bilföraren som bestämmer när och var, med vilken hastighet och med vilket avstånd i sidled omkörningen sker. Och om tutan används eller spolarvätska sprutas, säger Katja Kircher.

Enligt Trafikförordningen ska cykeln ”föras så nära som möjligt den högra kanten av vägrenen eller av den bana som används”. Cykling i bredd får göras endast om det sker ”utan fara eller olägenhet för trafiken”. Vidare kräver lagen att en omkörning ska ske med ett ”betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om”, något som gäller alla fordon som körs om. Däremot finns det inga särskilda förhållningsregler.

– Det framgår inte vem som avgör vilket avstånd som är betryggande. I slutänden blir det upp till den omkörande vilket avstånd som lämnas och har man aldrig cyklat på landsväg så vet man kanske inte ens hur omkörningen känns, säger Katja Kircher.

En enkätstudie från Finland visar att cyklister och bilister har olika åsikter när det gäller vad som är att betrakta som ”betryggande” avstånd, en slutsats som bekräftats i en svensk undersökning.

– Många av de tillfrågade cyklisterna önskar att den omkörande bilen byter fil helt medan många bilförare anser att det går bra att köra om även vid möte. Över hälften av bilförarna medger att de har kört om cyklister på ett farligt sätt. Därför är det viktigt att komma fram till vad som är ett betryggande avstånd och att det respekteras, konstaterar Katja Kircher.

Olika länder reglerar omkörningsavståndet på olika sätt. I flera länder gäller ett avstånd på minst 1,5 meter i sidled. I Tyskland gäller minst två meter utanför tättbebyggt område. I England ska det omkörande fordonet hålla minst lika stort avstånd som vid omkörning av en bil. I Spanien måste den som kör om en cyklist sänka hastigheten och hålla ett avstånd på minst 1,5 meter, alternativt byta fil helt om det är tvåfiligt i båda riktningarna. I USA däremot anser man i de flesta delstaterna att tre fot, alltså ungefär 90 cm, räcker.

Anna Lindén, ultracyklist och ansvarig för cykelturismfrågor på Cykelfrämjandet, har cyklat i många länder. Hon upplever överlag större trygghet som cyklist i länder med stark cykelkultur och med en stor andel cyklister i befolkningen, såsom i Belgien. Tvärtom menar hon att i länder där få personer cyklar och bilister själva saknar erfarenhet av landsvägscykling kan omkörningar bli farliga.

– Det är bara i Sverige jag varit med om farliga omkörningar, ibland medvetet, bara för att jävlas med oss som cyklar. Sen kan det vara andra kulturella aspekter som påverkar bilisters beteende. På Irland var det till exempel en bilburen man som vevade ner rutan för att vänligt upplysa mig om att mitt baklyse laddat ur och att jag måste byta för att kunna synas i trafiken. Omtänksamt!


Katja Kircher, forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och landsvägscyklist, menar att omkörande bilar behöver hålla ett större avstånd vid högre hastighet för att cyklisten ska känna sig trygg.

Så vad är det som gör att cyklister upplever omkörningen som trygg?
Enligt Katja Kircher är det inte bara avståndet i sidled som spelar roll för hur cyklister upplever en omkörning. Vid högre hastigheter behövs ett större avstånd för samma upplevda trygghet. Olika forskningsstudier visar att de lagstadgade avstånden inte nödvändigtvis överensstämmer med vad cyklister tycker är tryggt.

– I en kontrollerad studie kunde vi visa att inte ens ett avstånd på två meter känns helt bra när en stor lastbil passerar i 50 km/h. När vi vägde ihop resultaten av vår egen och andras forskning kom vi fram till att motorfordon som kör om cyklister ska byta fil helt, och om vägen är smal och utan mittlinje ska bilen placeras med vänster hjulpar nära vänster vägkant.

Även en hastighetssänkning är lämplig på smala vägar enligt Katja och hennes kollegor. De föreslog att cyklister själva ska få välja sin placering i sidled inom sin körbana, samt att cykling i bredd ska tillåtas.

– Med dessa ändringar skulle cyklister få ökade möjligheter att påverka ordförande omkörningar och färdas tryggare säkrare på vägarna. Man skulle till exempel ”ta filen” genom att placera sig mer mot mitten av körfältet, för att förhindra omkörningar i olämpliga situationer. Dessutom anser vi att regeln skulle vara enkel att efterleva och kontrollera – att byta fil är lättare att tolka än att korrekt uppskatta ett avståndsmått, berättar Katja Kircher.

Under 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över ett antal regelfrågor gällande cykel så att andelen som reser med cykel kan öka. Myndigheten skulle utreda förslaget om att byta fil helt vid omkörning av cykel och se om det främjar säker omkörning av cyklister. Men Transportstyrelsen ansåg inte att ändrade regler för cykling skulle öka andelen cyklande och sa nej till Katja Kircher och hennes kollegors förslag.

Hon ser Transportstyrelsens utlåtande som en del av ett synsätt där cykling marginaliseras inom politiken, på myndigheter och i samhället i stort.

– Hur infrastrukturen planeras för och byggs, underhålls och tas om hand på vintern, hur trafikregler utformas, och till och med hur man pratar om cyklister – allt det ger en tydlig bild av att cykling inte har samma status som motortrafiken. Även inom cykelforskningen är det lätt hänt att vi tänker inom ramarna för ett bilcentrerat transportsystem.

Katja Kircher menar att det är hög tid att vi börjar se cykling som ett självständigt transportsätt med sina helt egna krav och egenskaper, och en fråga bortom cykelhjälmar, reflexer och västar. Här får hon medhåll av Cykelfrämjandet.

– Vi har länge drivit att det behövs en tydligare reglering av omkörningar. Idag är det både godtyckligt och osäkert för cyklister som blir omkörda. Transportstyrelsen prioriterade motortrafikens framkomlighet när de sa nej till VTI:s förslag om säkra omkörningar, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

– Sverige behöver nya regler, minst 1,5 meters avstånd eller att motorfordonet byter fil vid passering av cyklist.

För Katja Kircher och andra cykelfrämjare är det givet att vi behöver skapa ett samhälle där cykeln är det enklaste och smidigaste valet oavsett åldern, och där vägar är både trevliga och trygga att cykla på.

– Det ska vara självklart och bekymmerslöst att cykla bredvid en vän och prata om den stundande cykelsemestern.

FORSKARNAS FÖRSLAG FÖR SÄKRA OMKÖRNINGAR AV CYKLISTER

  • Omkörande motorfordon ska byta fil helt. På smal väg utan mittlinje ska bilen placeras med vänster hjulpar nära vänster vägkant och hastigheten sänkas.
  • Cyklister får välja sin placering i sidled inom sin körbana.
  • Cykling i bredd ska vara tillåten.

Läs hela rapporten Omkörning av cyklister i blandtrafik: Kunskaps­ underlag till rekommendationer för tryggare cykling (2023) av Katja Kircher och Anna Niska verksamma på VTI och Cykelcentrum.


Det är dags att se cykling som ett eget transportsätt med egna krav och egenskaper, menar Katja Kircher och får medhåll av Cykelfrämjandet.

Dela!