OPINION: Glöm inte regionerna i påverkansarbetet

TatjanaNyheter

Regionerna är viktiga för att förbättra förutsättningarna att cykla i Sverige, men regionerna har också starka drivkrafter för att fler ska cykla och att cykelolyckorna minskar. Det skriver Jonas Hedlund, trafikplanerare på Tyréns som tidigare arbetade med regional utveckling på Region Skåne.

De tar hand om dig när du ramlar på cykeln eller blir påkörd, de får minskade kostnader när stillasittandet i bilen byts mot aktivare sätt att resa eller när utsläppen minskar i våra städer. Ökad och säker cykling påverkar Sveriges tjugoen regioner högst avsevärt. Men regionerna inte bara påverkas av hur många som väljer cykeln och hur säker cykelinfrastrukturen är – regionerna har också en mycket viktig roll i att öka cyklingen. En roll som ibland glöms bort.

Regionernas mest omfattande ansvar är sjukvården. Det är här de som skadas i trafiken hamnar och det är här som bilismens folkhälsorelaterade sjukdomar måste hanteras. Bristfällig cykelinfrastruktur som sköts dåligt och en bilcentrerad samhällsplane- ring leder med andra ord inte bara till död och lidande utan det drabbar även regionernas budgetar negativt. Men cykling kan också vara en del av vården. Fysisk aktivitet på recept är ett exempel på det.

Regionerna har också ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Cykel och kollektivtrafik, i synnerhet regional kollektivtrafik, är en fin kombination. Så även här har regionerna en viktig roll. Det är exempelvis regionerna som beslutar om hur enkelt det ska vara att ta med cykeln på regionala tåg och bussar och vad det ska kosta. I hållplatshandböcker anger de även hur förutsättningarna att parkera cykeln vid bytespunkter ska se ut.

Det är i första hand inte Trafikverket som beslutar om hur stora de statliga satsningarna på cykelvägar eller vilka cykelvägar ska vara, utan det är regionerna. Vid sidan av sjukvården och kollektivtrafiken har regionerna nämligen ansvar för regional utveckling. Och inom denna roll finns länsplaneuppdraget, vilket innebär att regionerna ska besluta om hur fyrtiotvå statliga miljarder från den nationella planen ska fördelas: Vägar i första hand för motorfordon, cykelvägar eller kollektivtrafikinfrastruktur? De regioner som satsar mest på cykel lägger över en tredjedel av de tilldelade pengarna på statliga cykelvägar, de i botten under 10 procent.

I länsplanerna har regionerna dessutom möjlighet att lägga pengar på statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Så i vissa regioner har kommunerna större möjlighet att få statlig medfinansiering än i andra. Diagrammet ovan visar hur mycket regionerna lägger på cykelinfrastruktur i länsplanerna för 2022–2033. Regionerna är också ofta huvudman för de nationella cykellederna, som exempelvis Kattegattleden och Sydkustleden. Så för att skapa fler kvalitetssäkrade cykelleder och locka fler till att cykla på dem är regionerna viktiga.

Avslutningsvis kan regionerna också ha en samordnande och pådrivande roll för cykelstrategiskt arbete eller mellankommunal cykelpendling, exempelvis supercykelvägar. De kan också driva gemensamma regionala projekt eller peppa kommunerna att bli bättre på att främja cykling.

Så glöm inte regionerna i påverkansarbetet. De är viktiga för att förbättra förutsättningarna att cykla i Sverige, men regionerna har också starka drivkrafter för att fler ska cykla och att cykelolyckorna minskar. Men för att regionerna ska ta cyklingen på större allvar kan Cykelfrämjandet behöva följa upp hur det går och påminna dem då och då om deras betydelse.

Jonas Hedlund,
Trafikplanerare på Tyréns som tidigare arbetade med regional utveckling på Region Skåne.

Vill du lära dig mer om hur regionerna kan främja cyklingen?

Anmäl dig till digital cykelträff den 27 september kl 19-20

Den här digitala cykelträffen gästas av Jonas Hedlund, trafikplanerare på Tyréns med många års erfarenhet av cykelfrågor, inte minst efter att ha arbetat många år med strategisk planering på Region Skåne. Vi får även träffa Aako Raoofi som är regional samhällsplanerare med fokus på regionala transportinfrastrukturplanen på Västra Götalandsregionen.

Datum: 27 september 2023
Tid: 19:00 – 20:00
Anmälan till ZoomHär

 

Dela!