Cykelfrämjandet ställer sig bakom nationella cykelmål 

Sonja NettelbladtNyheter, Remissvar

Dubbelt så många cykelresor till år 2035? Ja tack! Cykelfrämjandet ställer sig bakom förslaget om nationella mål för ökad cykling och efterfrågar nu en tydlig handlingsplan.  

På uppdrag av regeringen presenterade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i våras förslag på nationella mål för ökad cykling. Målen anger bland annat att cykelresornas andel av det totala antalet resor ska öka till 26 procent till 2035 – en fördubbling mot dagens 13 procent. Cykelfrämjandet har länge efterfrågat nationella cykelmål och uppmanar nu politikerna att anta målen och ge VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur målen kan uppnås.  

– Efter att ha lagt fram en rad förslag som kommer att öka transportsektorns utsläpp och därmed hota klimatmålen till 2030 har regeringen nu ett färdigt förslag som skulle ge stora samhällsvinster för klimatet, miljön och folkhälsan. Att främja cykling är en lågt hängande frukt som regeringen har allt att vinna på att plocka, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet. 

Stor potential för fler cykelresor
Bland inrikes transporter är det idag resor med personbil som står för den i särklass största klimatpåverkan. Drygt en tredjedel av dessa resor är kortare än fem kilometer, en sträcka som många gånger skulle kunna ersättas av cykel. För att främja ett mer hållbart resande är cykelmålen utformade för att öka cyklingen utan att andelen gång och kollektivtrafik minskar. Syftet med målen är att fler cykelresor i sin tur kan bidra till att stärka folkhälsan, öka tillgängligheten och att Sverige når uppsatta klimat- och miljömål.  

– I ljuset av en allt sämre folkhälsa, en ansträngd svensk ekonomi och en klimatkris som blir alltmer akut utgör cykeln en nödvändig pusselbit i omställningen till ett hållbart och jämställt transportsamhälle. Tydliga och ambitiösa cykelmål är ett viktigt steg på vägen, säger Per Hasselberg. 

”Cykeln är en nödvändig pusselbit i omställningen till ett hållbart och jämställt transportsamhälle”, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.

Viktigt styrmedel
Bristande infrastruktur och incitament gör att alla inte upplever cykeln som ett rimligt eller attraktivt alternativ idag. Nationella mål för ökad cykling skulle vara ett viktigt styrmedel för beslutsfattare och myndigheter att skapa de förutsättningar som krävs för att fler ska ha möjlighet att välja cykeln. Dessutom ger det en tydlig signal såväl till cykelbranschen som arbetsgivare och privatpersoner att cykel är något att satsa på. För att cykelmålen ska nås efterfrågar Cykelfrämjandet nu en handlingsplan som anger vilka aktörer som ska bidra till att målen uppfylls, vilka resurser som behöver tillsättas och hur målen ska följas upp.   

– Ska målen bli verklighet krävs krafttag från regering och myndigheter. Vi uppmanar därför regeringen att ge VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan liksom att tillsätta de resurser som krävs för att fler ska kunna välja cykeln, säger Per Hasselberg. 

I Sverige har ett flertal kommuner och regioner gått före och antagit egna mål för ökad andel cykling. Sveriges avsaknad av nationella cykelmål gör dock att vi sticker ut bland våra nordiska och europeiska grannländer där många redan har ambitiösa cykelmål på plats. 

I Cykelfrämjandets valgranskning från augusti ställer sig en majoritet av riksdagspartierna bakom förslaget att anta målen och ge VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur de ska nås. VTI:s rapport “Utredning av mål för ökad cykling i Sverige” har under hösten varit ute på remiss och ligger nu på regeringens bord.  

Läs Cykelfrämjandets remissvar på utredningen här.  

 

Sammanfattning av förslaget

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nationella mål för ökad andel cykling. Utöver själva målen har man på regeringens uppdrag även tagit fram ett förslag på målstruktur samt indikatorer för uppföljning av målen. I uppdraget ingick att målen för ökad andel cykling, med beaktande av cyklingens goda samhällsekonomiska effekter, ska främja ökad cykling i alla åldrar och alla samhällsekonomiska grupper i Sverige. Syftet är att cyklingen ska öka som ett verktyg för att uppnå andra mål liksom att cyklingen ska öka på ett sådant sätt att den bidrar till ökad tillgänglighet, stärkt folkhälsa och att klimat- och miljökvalitetsmålen uppnås. 

VTI har tagit fram förslag på mål som innehåller en övergripande målstruktur med etapp- och delmål: 

Övergripande mål: Cyklingen i hela Sverige ska öka på sådant sätt att tillgängligheten förbättras, folkhälsan stärks och klimat- och miljöpåverkan minskar. 

Etappmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 procent till 2030 och till 26 procent till 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. Det innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

Etappmål 2: Cykelresornas andel av det totala persontransportarbetet i Sverige ska öka till 3 procent till 2035, utan att gång- eller kollektivtrafiken minskar. Det innebär en fördubbling från 2019 till 2035. 

Delmål 1: Cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige kortare än 10 km, ska öka till 30 procent till 2030 och till 45 procent till 2035, utan att andelen gång- eller kollektivtrafikresande minskar. 

Delmål 2: Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern i Sverige ska öka till 40 procent till år 2030 och till 50 procent 2035, utan att andelen gångresor minskar. 

Läs mer:

Läs hela rapporten “Utredning av mål för ökad cykling i Sverige” här

Läs Cykelfrämjandets remissvar på förslaget

Fler remissvar från Cykelfrämjandet 

  

 

Dela!