Cykelfrämjandet uppmuntrar regeringen att höja ambitionerna för cykel på tåg

Sonja NettelbladtCykel på tåg, Nyheter

Förra året antog EU en ny förordning som ska göra det enklare att ta med sig cykeln på tåget. Cykelfrämjandet välkomnar förordningen, men uppmanar regeringen att höja ambitionerna när reglerna nu ska införas i Sverige. 

Cykelfrämjandet har länge efterfrågat bättre möjligheter att ta med sig sin cykel när man åker tåg. I april förra året klubbade EU äntligen en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer som bland annat inkluderade regler som ska göra det enklare att ta med cykel på tåg. Reglerna ger bland annat resenärer rätt att ta med sig cykel med undantag för de fall då tågföretagen finner det olämpligt utifrån säkerhetsskäl eller operativa skäl, till exempel att kapaciteten är begränsad under rusningstid. Reglerna fastställer även att nya eller ombyggda tåg ska inkludera minst fyra cykelplatser.  

– Att kunna ta med sig sin cykel på tåget är en viktig fråga för både pendlare och turister, men idag är möjligheterna väldigt begränsade i Sverige. Vi välkomnar därför EU-förordningen, men ser utrymme för regeringen att ytterligare höja ribban när reglerna nu införs i Sverige, säger Emilia Sternberg, projektledare inom cykelturism på Cykelfrämjandet. 

Stora vinster med kombinationsresor
Idag står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid där resor med personbil har den i särklass största påverkan. För att vi ska minska utsläppen från transportsektorn och nå uppsatta klimatmål slår forskare och myndigheter fast att bilresorna behöver minska – exempelvis genom att fler väljer att resa hållbart med cykel och tåg.  

– Genom att göra det enklare och mer attraktivt att ta med cykeln på tåget kan vi möjliggöra för fler att välja bort bilen och istället resa på ett mer hållbart och klimatsmart sätt. Det gynnar inte bara klimat och miljö utan kan också bidra till att stärka folkhälsan, främja hållbar regional utveckling och utveckla Sverige som turistdestination, säger Emilia Sternberg.  

Att kunna ta med sig sin cykel på tåget är en viktig fråga för både pendlare och turister, men idag är möjligheterna väldigt begränsade i Sverige, säger Emilia Sternberg, projektledare inom cykelturism på Cykelfrämjandet.

Nuläget
Idag är det minst sagt en utmaning att få med sig cykeln längs det svenska järnvägsnätet. På SJ:s linjer kan man bara ta med cykeln om den är nedmonterad och nedpackad och även då endast i mån av plats. Det finns idag ett antal regionala och privata tågföretag som tillåter cyklar ombord, men även på dessa tåg är antalet platser i många fall underdimensionerade och svåra att boka. Jämfört med andra europeiska länder hör Sverige till de sämsta i klassen när det kommer till möjligheterna att ta med cykel på tåg. I en rankning utförd av European Cyclists’ Federation hamnar de svenska tågföretagen SJ och MTRX sist av alla europeiska tågföretag – bara i Spanien är möjligheterna att ta med cykeln på tåget lika bedrövliga som i här. 

Bra med cykelplatser – men bättre mer fler
En av de viktigaste förändringarna med de nya EU-reglerna är att nya eller ombyggda tåg måste inkludera ett visst antal cykelplatser. Här får tågföretagen själva avgöra hur många platser som är lämpligt, men reglerna anger att antalet bör vara minst fyra per tåg. Det är dock möjligt för medlemsstaterna att själva föreskriva ett högre antal cykelplatser. Exempelvis har Frankrike höjt ribban och bestämt att antalet cykelplatser måste vara minst åtta, vilket Cykelfrämjandet menar att Sverige bör ta efter.  

– Även om fyra cykelplatser är bra mycket bättre än noll är det fortfarande alldeles för lite. Till exempel innebär det att en familj på fem inte kan välja att ta tåget till cykelsemestern. Med tanke på det växande intresset för cykelturism ser vi stor potential i en mer ambitiös tillämpning av reglerna, säger Emilia Sternberg.  

Fler synpunkter i vårt remissvar
Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag på hur de ser att den nya EU-förordningen bör implementeras i Sverige. Cykelfrämjandet bjöds in att lämna synpunkter på förslaget och vi skickade in vårt remissvar den 7 november 2022. I remissvaret pekar vi bland annat på behovet av att förtydliga hur undantagen till rätten att ta med sig cykel ombord på tåget ska tolkas för att undvika att den rätten i praktiken urholkas. Vi uppmanar även regeringen att föreskriva ett högre antal cykelplatser än fyra och avsättas en pott som tågföretag kan söka medel från i syfte komplettera sina tågvagnar med cykelplatser redan nu. 

Läs hela remissvaret här.
 

Nya regler för cykel på tåg 

  • I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Förordningen inkluderar bland annat regler som ska underlätta för resenärer att ta med sig cykel ombord på tåget.
     
  • Enligt reglerna ska tågföretagen se till att nya eller ombyggda tåg får tillräckligt med plats för cyklar. Antalet platser får företagen själva bestämma inom ramen för en cykeltransportplan. Saknas en sådan plan ska tåget enligt reglerna ha minst fyra cykelplatser.
     
  • Enligt förordningen kan medlemsstaterna själva föreskriva ett högre antal platser än fyra. Medlemsstaterna får också kräva att alla tågföretag tar fram en plan för hur cykeltransporter kan främjas och förbättras. Justitiedepartementet anser det dock inte nödvändigt att föreskriva ett högre antal cykelplatser eller ställa krav på tågföretag att ta fram cykeltransportplaner, vilket Cykelfrämjandet ställer sig kritiska till i sitt remissvar.

Läs mer:
Justitiedepartementets promemoria “EU:s nya tågpassagerarförordning (Ds 2022:23)”

Cykelfrämjandets remissvar

Fler remissvar från Cykelfrämjandet 

Dela!