Cykelorganisationerna kommenterar Transportstyrelsens slutredovisning av uppdraget att analysera regelfrågor

Sonja NettelbladtNyheter, Opinion

Under måndagen presenterade Transportstyrelsen andra delen av sitt regeringsuppdrag, som var ämnat att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka. Transportstyrelsen föreslår inga ändringar i de regler som uppdraget belyser. Vissa ändringar föreslås för särskilt anordnade cykelleder och förtydligande om parkering på cykelgata. Myndigheten lyfter även ett behov av regler för cykelbanors minimibredd.

Första delen av Transportstyrelsens regeringsuppdrag redovisades 31 maj, vilket följdes av del två som publicerades 31 oktober. Cykelorganisationerna välkomnar att Transportstyrelsen fått i uppdrag att utreda de här regeländringarna och den ambition om ökad cykling som uppdraget ger uttryck för. Däremot är det beklagligt att myndigheten drar slutsatsen att samtliga regeländringar som uttalades i uppdraget är ovidkommande för att förbättra förutsättningarna att cykla.

– Med facit i hand kan vi konstatera att Transportstyrelsen valt att vara mycket återhållsamma på det område de själva har rådighet över och istället hänvisa till faktorer som infrastruktur och väder. Det ligger tyvärr utanför både uppdraget och myndighetens mandat, säger Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet.

– Vi hade önskat att Transportstyrelsen inom ramen för uppdraget tog till sig och gjorde en mer omfattande genomlysning av skyltning och regler som underlättar för cyklister, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Såväl forskning som erfarenheter från andra länder har visat att flera av de regeländringar som ingick i uppdraget, såsom cykling mot enkelriktat, har potential att öka både framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Cykelfrämjandets valgranskning från i somras visar också att det finns ett brett stöd för bland annat cykling mot enkelriktat och högersväng vid rött bland riksdagspartierna.

Cykelorganisationerna instämmer i Transportstyrelsens påstående att transportsystemet utvecklats utifrån bilen som norm och att det finns ett stort behov av utvecklad cykelinfrastruktur. Vi menar dock att detsamma kan sägas om trafikreglerna och att bra cykelförutsättningar kräver både gynnsamma regler och bra infrastruktur. Tittar man på länder med betydligt större cykelandel än Sverige har de planerat för cykling som en helhet, där regler och infrastruktur går hand i hand för att skapa bra och säkra förutsättningar för cykling.

En positiv utveckling hade varit om Transportstyrelsen gav förslag på hur man kan genomföra regeländringar på ett enkelt och säkert sätt. I nästa steg är det upp till varje enskild aktör att bedöma var det är säkert och tryggt att införa. Vi tror att möjligheten till enklare regler skulle bidra till att öka cyklingens attraktivitet och i förlängningen få fler att välja cykeln.

– Behovet av bättre anpassade regler och skyltning för cyklister kvarstår. Vi ser nu fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med Transportstyrelsen och beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Genom att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister skapar vi en bättre trafikmiljö för alla, säger Joakim Stenberg, vd Svensk Cykling.

Läs Transportstyrelsens första delrapport här:
Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka – Del 1

Läs Transportstyrelsens första delrapport här:
Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka – Del 2

Läs mer om uppdraget:
Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka – Regeringen.se

Dela!