Stora vinster om alla cyklade som i Nederländerna

TatjanaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.
Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

I Nederländerna cyklar varje person i genomsnitt 2,6 km om dagen. En internationell grupp forskare har räknat ut hur mycket mindre koldioxidutsläpp som skulle släppas ut om alla cyklade som i Nederländerna. 

Studien visar att koldioxidutsläppen från trafiken kan minska avsevärt om cyklingen i världen ökar på bekostnad av biltrafiken. I studien jämfördes koldioxidutsläpp mellan personbil och cykel samt effekten på de totala utsläppen om cyklingen globalt skulle öka till den nivå per dag som genomsnittspersonen i Danmark (1,6 km) respektive Nederländerna (2,6 km) cyklar i dagsläget. Globalt sett skulle koldioxidutsläppen minska med 414 miljoner ton per år om cyklingen ökade till Danmarks nivåer, enligt studien. Om cyklingen globalt däremot skulle motsvara Nederländerna skulle koldioxidutsläppen globalt sett minska med 686 miljoner ton per år, om cyklingen ökade på bekostnad av biltrafik. Det motsvarar drygt sju gånger Sveriges årliga konsumtionsbaserade utsläpp.

En annan studie visar att de resor som ger störst effekt på koldioxidutsläpp är de där man ersätter bilresor i tjänsten, vid pendling samt rekreationsresor. En förklaring till detta är att dessa resor i regel är längre och mer frekventa än exempelvis resor till och från affären. Utöver själva resan är även färdmedlets livscykel viktig. I denna studie har även utsläppen av växthusgaser vid själva användandet av ett fordon, vid bränsleproduktion och distribution samt i samband med produktionen av fordonet i sig studerats.

En av fördelarna med att använda cyklingen som ett instrument för minskad klimatpåverkan är att det även ger positiva effekter inom andra områden, såsom minskade luftföroreningar, minskat buller och en ökad fysisk aktivitet. Cykling på bekostnad av biltrafik kan även frigöra ytor för klimatanpassning. Det kan man läsa mer om i Utredning av mål för ökad cykling i Sverige – ett regeringsuppdrag, som Cykelcentrum slutförde under våren 2022. I rapporten föreslås även en fördubbling av andelen cykelresor i Sverige till 2035. Det är i nivå med den andel cykelresor som Nederländerna har i dag.

Läs hela forskarrapporten: Historical patterns and sustainability implications of worldwide bicycle ownership and use

Se video från World Economic Forum baserad på rapporten.

Dela!