Transportstyrelsen levererar inte på regeringsuppdrag

TatjanaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.
Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

Den 31 maj presenterade Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag om förslag på regeländringar som kan leda till ökat cyklande. På samtliga angivna områden har myndigheten valt att inte lämna regeländringsförslag. Sveriges cykelorganisationer reagerar nu starkt på att Transportstyrelsen valt att inte leverera på uppdraget.

– Det är minst sagt häpnadsväckande att Transportstyrelsen väljer att inte lämna några förslag på regeländringar för ökad cykling. Det hade kunnat ge ökad framkomlighet förbättrad trafiksäkerhet, vilket i sin tur gör att fler väljer cykeln, säger Pernilla Enebrink, vd för Svensk Cykling.

Transportstyrelsens regeringsuppdrag som delredovisades 31 maj syftade till att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka. Till första delen av uppdraget skulle förslag ges till hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykling mot enkelriktat. Även regeländringar avseende cykling i bredd och säkra omkörningar skulle analyseras.

Transportstyrelsen har dock valt att inte följa den del av regeringsuppdraget gällande att ge ändringsförslag på området cykling mot enkelriktat och inte heller föreslagit några andra regeländringar. I stället menar Transportstyrelen att fokus bör läggas på att förbättra infrastrukturen, vilket inte ligger inom myndighetens mandat att göra.

– Att äntligen göra cykling mot enkelriktat lagligt hade sannolikt bidragit till ökad cykling, vilket forskningen också stödjer. Sverige ska inte behöva halka efter andra europeiska länder, säger Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder.

Flera europeiska länder har infört cykling mot enkelriktat tillsammans med andra regeländringar för att öka trafiksäkerheten och bidra till mer cykling. Det stöds också av forskningen. Studier gjorda i Danmark, Storbritannien och Norge visar att cyklingen ökat i genomsnitt 50 procent på gator där man tillåter cykling mot enkelriktat. Transportstyrelsens slutsatser går emot etablerad forskning i denna fråga.

– Regeringsuppdraget instruerade tydligt om att föreslå regeländringar som kan leda till ökad andel cyklande. Transportstyrelsen dribblar bort bollen och missar målet om framkomligheten, säkerheten samt det gröna samhälle som måste till, säger Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tagit fram ett vetenskapligt motiverat alternativ till 1,5-metersregeln som framhåller hur säkerheten för cyklister kan öka vid omkörningar. Transportstyrelsen har även på detta område valt att inte lägga fram några regeländringar, delvis med hänvisning till att det inte går att se ett samband mellan ändrade omkörningsregler och ökat cyklande.

När fler cyklar skapas positiva klimateffekter, folkhälsan stärks och trafikmiljön blir bättre. Dessutom bidrar ökad cykling till att uppnå de transportpolitiska målen samt ett flertal av målen i Agenda 2030. Forskning visar också att ökad cykling är samhällsekonomiskt lönsamt. Varje satsad krona ger i genomsnitt nio kronor tillbaka. Klimaträttsutredningen såväl som FN och IPCC har framhållit behovet av ökad cykling för en hållbar omställning.

Kontakta gärna:

Christina Bernhardsson, ordförande för Svenska Cykelstäder, 
Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet, 
Pernilla Enebrink, vd för Svensk Cykling, 

Läs Transportstyrelsens rapport här:
Delrapport Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka

Läs mer om uppdraget:
Uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka – Regeringen.se

Läs mer om VTI:s förslag till säkra omkörningar:
Omkörning av cyklister – Cykelcentrum (vti.se)

Läs mer om cykling mot enkelriktat:
Ny studie: ”Cykling mot enkelriktat bör bli tillåtet i Sverige” – Svenska Cykelstäder (svenskacykelstader.se)

Dela!