DEBATT: ”Begränsa biltrafikens privilegier”

CykelfrämjandetNyheter

Tomas Stanislawski, från Cykelfrämjandet Kristianstad, pratar med förbipasserande och politiker om behovet av att begränsa biltrafiken i Kristianstad.

DEBATT Veckans trafikincident, där tre fotgängare fick uppsöka sjukhusvård efter att ha blivit påkörda av en framrusande bil, påminner oss återigen om vilken kraft en personbil kan utöva på omgivningen.

Och projektiler finns det gott om i Kristianstad. Är det inte medveten buskörning är det stress eller tanklöshet som leder till långt högre hastigheter än vad som är säkert i en tätort. Grundproblemet är att stora, tunga fordon som personbilar inte fungerar bra med de övriga trafikanterna i tätorten, som gående eller cyklister. Dessa oskyddade trafikanter har ingen chans när de blir påkörda av en bil i hög hastighet.

Att viss personbilstrafik behöver ske i tätorten är ett ofrånkomligt faktum. Men varför är vägmiljön i Kristianstad utformad för så höga hastigheter? Gator, vägar och boulevarder är spikraka och vägbanorna mycket bredare än vad som föreskrivs i moderna handböcker för stadsplanering. Forskningen visar att bilförare håller den hastighet som vägmiljön tillåter, inte den skyltade. Kristianstad har med andra ord byggt in buskörningen och den höga hastigheten i tätorten, det är inget som polisen någonsin har resurser att hålla efter. Att sänka hastigheten leder till i stort sett ingen tidsförlust för de bilburna men skapar betydligt tryggare miljö för alla.

Kristianstads politiker måste fatta det obekväma beslutet på en gång; att börja begränsa biltrafikens privilegier, vilket kan göras utan att offra framkomlighet. Hela Kristianstads tätort mellan väg 118, Härlövsängaled och motorvägen behöver bli en 30-zon. Vägmiljön på utsatta ställen behöver akut åtgärdas med avsmalningar, farthinder, upphöjda korsningar och andra åtgärder som fysiskt omöjliggör fri fart. Biltrafiken i tätorten behöver minska oavsett, av många orsaker såsom säkerhets-, hälso- och klimatskäl. Stäng Snapphanevägen samt Västra och Södra Boulevarden för genomgående trafik. Det finns absolut ingen anledning att ha tung genomgående biltrafik i stadens hjärta när det finns två utmärkta förbifarter runt staden. Flera europeiska städer har gjort den här typen av åtgärder med utmärkta resultat för alla som följd.

Vinsterna är stora. Stadens invånare blir tryggare. Barn kan röra sig friare. Mer utrymme skapas åt gående och cyklande när biltrafiken minskar och trafiken blir tryggare, vilket leder till bättre hälsa. Staden blir trevligare med mindre av det konstanta bakgrundsbullret från biltrafiken. Kollektivtrafiken kommer fram lättare när den inte stoppas av personbilarna. Och även de som absolut måste köra bil kommer fram lättare om biltrafiken i helhet minskar.

Kristianstad behöver ett levande centrum, inte ett motorcentrum. Det är dags för Tekniska nämnden, Tekniska förvaltningen och Kommunledningskontoret att ta tag i frågan.

Tomas Stanislawski, Cykelfrämjandet Kristianstad

Texten är publicerad först i Kristianstadbladet.

Dela!