Hur kan den nya vägsäkerhetslagen göra cyklingen säkrare?

CykelfrämjandetInfrastruktur, Nyheter

Foto Mikael Stenberg

Från den 1 februari 2022 gäller en uppdaterad vägsäkerhetslag så att även vissa cykelvägar omfattas.
– Inte tillräckligt, men ett viktigt första steg för säkrare cykelvägar, menar Erik Stigell, engagerad i trafiksäkerhetsfrågor.

Den ursprungliga vägsäkerhetslagen infördes 2010 och handlar om att skapa säker infrastruktur. Tillsammans med säkra fordon och säkra trafikanter är dessa tre delar i ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och bidrar till Nollvisionen. Fram tills nu har lagen bara omfattat våra TEN-T-vägnätet, alltså i princip de flesta av våra Europavägar. Det har inte funnits några krav på att cykelvägar ska vara säkra. Men det ska bli ändring på nu, i alla fall delvis.

Från den 1 februari 2022 började den nya vägsäkerhetslagen (2010:1362) att gälla. Nu omfattas 400 mil med nationella stamvägar och alla motorvägar ingår. Cykelvägar utgör däremot en bråkdel av dessa vägar. Cykelvägar i tätort, som flest cyklar på, omfattas inte av den nya vägsäkerhetslagen.

– Andra vägar inklusive cykelbanor i tätort utelämnades när vägsäkerhetslagen infördes då det skulle innebära stora svårbedömda kostnader för väghållarna. Det låg också i strid med regeringens ambition att minska regelbördan, säger Karin Edvardsson på Transportstyrelsen. I förarbetena till 2010 års lag sägs följande:

”Därmed inte sagt att trafiksäkerheten värderas lägre på vägar och gator som inte ingår i TEN-T-vägnätet. Regeringens trafik- säkerhetsambition är tvärtom långtgående och omfattande. Regeringen avser därför att noga följa och låta utvärdera resultatet av lagens tillämpning på föreslagen nivå, i vilket ingår att bilda sig en tydligare upp- fattning om vilka kostnader en utvidgning skulle innebära för de som har att bära dem. Regeringen avser således att återkomma i frågan.” (prop. 2009/10:230 s 23).

– Såvitt vi känner till har någon sådan uppföljning eller utvärdering inte kommit till stånd. Inom ramen för utredningen i samband med genomförandet av det nya ändringsdirektivet har man inte närmare övervägt att utöka lagens tillämpningsområde, berättar Jonas Malmstig från Transportstyrelsen.

Erik Stigell, som är engagerad i trafiksäkerhetsfrågor och har forskat om cykling och hälsa, anser att Sverige hade kunnat besluta att även cykelvägar i städer skulle omfattas av säkerhetskraven.

– Den nya vägsäkerhetslagen får istället ses som ett första steg som på sikt kan leda till att fler cykelvägar bli säkrare.

Det är första gången som det finns en juridiskt fastslagen lägsta nivå för trafiksäkerhet för en cyklist, i alla fall för den som cyklar på de statliga vägarna. Det ligger på Transportstyrelsen att säkerställa att väghållarna följer den nya lagen.

– Jag tror att det här innebär att anmälningar om farliga utformningar av stamvägarna för cyklister tas på större allvar, berättar Erik Stigell. Han menar att det finns potential i att utöka säkerhetslagen så att den även inkluderar regionala cykelvägar och huvudleder och säger avslutningsvis:

– Nu finns det en möjlighet att ställa krav på att fler cykelvägar ska bli säkra. Politiker bör utöka vägsäkerhetslagen så att den omfattar alla cykelvägar. Det vore verkligen en fin 25 års present från Sverige till Nollvisionen!

Dela!