Färdmedelsneutral skattereduktion bör ersätta reseavdraget

CykelfrämjandetNyheter

cykelväg vid tågstation

Dagens reseavdrag måste avskaffas och ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Billiga fossila bränslen har gjort att bilen premierats i fysisk planering, skattesystem och regelverk. Nu måste fossila bränslen fasas ut snabbt. Det skriver en rad företrädare för 2030-sekretariatet och dess samarbetspartners i en debattartikel i Dagens Samhälle. Artikeln har bland annat undertecknats av Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg och viceordförande Marie Pellas.

Budskapen från klimattoppmötet i Glasgow var tydliga: Omställningen går för långsamt. Fossila bränslen måste fasas ut snabbare. Produktion och användning ska inte subventioneras. Slutsatserna gäller även transporter som står för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp.

Billiga fossila bränslen har gjort att bilen premierats i fysisk planering, skattesystem och regelverk. Det måste nu omvärderas. Teknikutveckling, nya drivmedel och elektrifiering är positivt — men räcker inte. Även beteendeförändringar krävs.

Nu finns chans till ett viktigt steg. Efter mångårig kritik kommer regeringen äntligen med en proposition att ersätta dagens reseavdrag med en enkel avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor vilket kan påverka hur människor väljer att resa till jobbet. Vi uppmanar nu regeringen att följa och riksdagen att stödja förslaget vars remisstid går ut i dag.

Dagens reseavdrag gynnar bilpendling före kollektivtrafik, vilket gör att nio av tio som gör avdrag bilpendlar. En extremt hög andel fusk och fel subventionerar bilister utan rätt till avdrag. Hisnande 40 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder per år, beror på fusk och fel, enligt Skatteverkets Skattefelsrapport 2020. Med ökade utsläpp som följd.

Förslaget är en rättvisereform som minskar klimatutsläpp, jämnar ut regionala skillnader och pressar ned fusk och fel. Skattereduktion i stället för avdrag gör att skattelättnaden blir lika mycket värd för alla. Dagens reseavdrag är värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och löner är högre i storstadsregioner så ökar förslaget jämställdheten och minskar regionala skillnader. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion beskattar alla pendlare lika oavsett om de tar bil, kollektivtrafik, cykel eller samåker — och samtidigt sjunker klimatutsläppen.

Hälften av reseavdragets kostnader kommer från avdrag i de tre storstadsregionerna. Områden med huvudsakligen bra kollektivtrafik. Endast en femtedel härrör från skogslänen. Förslagets mer generösa nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 15 kilometer i stället för 30, jämnar ut regionala skillnader.

När tidsvinstregeln tas bort och deklaranten bara behöver uppge antalet jobbresor blir skattereduktionen enklare både att deklarera och kontrollera. Resultatet blir kraftigt minskat fusk och fel.

En hållbar livsstil ska vara möjlig och tillgänglig för alla. Vår uppmaning till riksdagspartierna och regeringen är därför tydlig: Ersätt reseavdraget med en färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. Då blir skattelättnaden rättvis oavsett inkomst och färdmedel, regionala skillnader minskar, fusk och fel motverkas och klimatvänlig pendling uppmuntras.

Maria Stenström
Ansvarig för beteende & mobilitet, 2030-sekretariatet

Johan Wadman
vd, Svensk Kollektivtrafik

Gustaf Engstrand
Näringspolitisk chef för Tågföretagen

Johanna Sandahl
Ordförande i Naturskyddsföreningen

Anna Grönlund
Branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag

Filippa Borgström
Verksamhetsledare vid Klimatkommunerna

Moa Rasmusson
Ordförande för Svenska Cykelstäder

Christer Ljungberg
Grundare & senior advisor på Trivector

Cathrin Idén
Chief commercial officer på Europcar Sweden

Jakob Hammarbäck
Mobilitets-evangelist på MoveAbout

Pelle Envall
vd på Trafikutredningsbyrån

Klas Elm
vd på Svensk Cykling

Per Hasselberg
Ordförande i Cykelfrämjandet

Marie Pellas
Ordförande i Gröna Bilister
och viceordförande i Cykelfrämjandet

Lars Backström
vd för Västtrafik

Dela!