Så väl lyckas kommunerna med snöröjning och halkbekämpning

TatjanaNyheter

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner. Undersökningen visar att 72 procent får bedömningen bra halkbekämpning och 76 bedömdes ha bra snöröjning. 

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Halka till följd av is och snö är den vanligaste orsaken till fallolyckor. Flest fallolyckor sker i tätort, på trottoarer och gång- och cykelbanor. Vidare drabbar fallolyckorna i hög grad kvinnor och äldre personer och var fjärde fallolycka leder till bestående men. Oftast kan fallolyckorna relateras till att man halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Enligt NTF:s undersökning skulle dessa orsaker till stor del kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder.

NTF har de senaste åren studerat gång- och cykelvägars vinterväghållning. Årets granskningen av snöröjning och halkbekämpning ”Ingen ska falla” genomfördes i 20 slumpmässigt utvalda kommuner från från Ängelholm i söder till Luleå i norr, under januari till mars månad 2021. Observationerna genomfördes på 14 platser i varje kommun och vid fem olika tillfällen så snöröjningen och halkbekämpningen kontrollerades vid 70 tillfällen per kommun.

Granskningen som NTF genomfört visar att det finns en god vinterväghållning både i mindre och större kommuner. Dock pekar man ut ett antal områden som kan förbättras. Det gäller exempelvis att snöröjda gång- och cykelvägar många gånger blir för smala om man ser till antalet cyklister. Ett annat är att där sopsaltning används på cykeldelen och traditionell snöröjning och halkbekämpning på gångdelen, nyttjar gångtrafikanterna cykelvägen istället för gångvägen. NTF såg också att den sopsaltade cykelvägens korsningspunkter med bilväg ofta blev moddiga. Samtidigt pekar alla studier på att det även är samhällsekonomisk lönsamt att investera i drift och underhåll eftersom de vårdkostnader som olyckorna medför är mycket högre.

– När vi ställt samman samtliga 1 400 observationer från de 20 utvalda orterna kan vi konstatera att 72 procent fick bedömningen bra halkbekämpning och 76 procent bedömdes ha bra snöröjning. Det är inte tillräckligt bra. Kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén i ett pressmeddelande.

Även Cykelfrämjandet anser att ökade satsningar behöver göras för att cykling ska vara ett attraktivt transportsätt året runt. ”Möjliggör cykling året runt” är ett av Cykelfrämjandets 8-punktprogram. Cykling året runt medför även stora hälso- och miljövinster samt minskade klimatutsläpp. När fler väljer cykel minskar dessutom trängseln på bilvägar och i kollektivtrafiken, viktig åtgärd som minskar smittspridningen. Att vintercyklingen har ökat de senaste åren beror sannolikt på att fler väljer att byta till dubbdäck, men också att många kommuner har satsat på ökad drift och underhåll av cykelinfrastrukturen.

Men det är mycket kvar att göra, precis som NTF:s granskning visar. En säker och trygg cykling under alla årstider möjliggörs genom lövupptagning, halkbekämpning och snöröjning. Med sopsaltning får vi fler grusfria cykelstråk, vilket också minskar risken för att cykla omkull i grus på våren. Cykelfrämjandet anser därför att sopsaltningsmetoden bör användas i större utsträckning av Sveriges kommuner.

Drift och underhåll av cykelvägar måste ge en hög komfort för cyklisten, både sommar och vinter. En cykel har inte samma fjädring som en bil och däcket är smalt. Små ojämnheter i körbanan kan därför ge stort obehag för en cyklist. På de bästa cykelvägarna och pendlingsstråken måste en cykel med välpumpade däck kunna framföras utan skakningar eller stötar.

Cykelfrämjandets förslag på åtgärder som främjar cykling året om:

  • En nationell investeringspott för att möjliggöra standardhöjningar vad gäller drift och underhåll i Sveriges kommuner, samt öppna upp för nationellt stöd till löpande drift och underhåll.
  • Sammanhängande drift av regionala pendlingsstråk.
  • Riktlinjer för vinterväghållning av cykelnätet samt rutiner för kontroll.
  • Lokala satsningar på vintercykling genom ökad vinterväghållning och kampanjer.

Dela!