Enklare subventioner av arbetsresor

CykelfrämjandetNyheter

Cyklister i rusningstid
Photo by Gemma Evans on Unsplash

Regeringen föreslår att det nuvarande reseavdraget ersätts med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Det nya förslaget innebär en skattelättnad fler pendlare jämfört med i dag, att reglerna blir enklare samt att resurser omfördelas från personer som bor i storstadsområden till de som bor i övriga delar av landet. Cykelfrämjandet välkomnar regeringens initiativ och önskar att cykelpendlingen lyfts tydligt i det nya förslaget.

Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg är positiv till regeringens initiativ:

– Det här är helt klart ett steg i rätt riktning! Det här kommer att gynna kombinationsresor. Bra att staten slutar lägga miljardbelopp på att subventionera bilism i storstäder. Vad vi kan se i nuläget är att cykeln inte kommer att gynnas direkt genom det här förslaget. Frågan är varför staten ska stå för utgifter som gynnar långresor framför korta resor, säger Per Hasselberg.

Med den nya modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär såklart en kraftig förenkling och att vi gör skattelättnaden mer rättvis. I dagens system får den med höga inkomster mer i kompensation för sina resekostnader än den med lägre inkomster. Det säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i regeringens pressmeddelande.

De som gynnas mest är de som reser till arbetet förhållandevis billigt, till exempel genom samåkning. Förändringarna bedöms leda till en viss överflyttning av arbetsresor med bil till kollektivtrafik och därmed till en minskning av utsläppen. 

– Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

Forskningen visar att aktivt resande såsom cykelpendling medför stora samhällsvinster. Enligt en studie från Sweco räcker 30 minuters cyklande per dag för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer, demens och depression.

– Samhället måste utformas så att det stödjer aktivitet och rörelse. Det här förslaget utmanar bilismen och det är nyckeln om vi vill ha ett välfärdssamhälle på riktigt, avslutar Per Hasselberg, Cykelfrämjandets ordförande.

Fakta

Regeringens skattereduktion i det nya förslaget gör att skattelättnaden även bli oberoende av den enskildes inkomster och marginalskatt.

Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg.

I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt. Särskilda regler ska gälla för de som behöver använda egen bil till jobbet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Det är skillnad på en skattereduktion och ett skatteavdrag. En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som du ska betala, medan ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen. Förenklat behöver du inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har. Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst. En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå. Skattereduktionen beskriver alltså plånbokseffekten.

Källa: Promemoria: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, Regeringen.

Dela!