Därför vill regeringen ändra trafikregler för cyklister

CykelfrämjandetNyheter

Foto: Roland Magnusson/ Mostphotos

Regeringen vill öka cyklande i hela Sverige för att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och bidra till bättre stadsmiljö. Cykelfrämjandet välkomnar regeringens initiativ att anpassa trafikreglerna efter cyklistens förutsättningar och efterfrågar samtidigt att regler för motortrafik ses över.

För att andelen som reser med cykel ska öka vill regeringen bland annat att potentialen för ökad cykling i och kring tätorter tas tillvara på. Vidare anser regeringen att kommunerna måste ha verktyg för att planera effektiva cykelstråk med god framkomlighet.

– Vi är positiva till att regeringen vill se över trafikreglerna för att fler ska välja cykeln framför bilen. Men minst lika viktigt är att begränsa biltrafiken och lämna betydligt mer plats för cykel- och gångtrafik. Det säger Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg som menar att de enorma trafikytorna som skapats för bilar måste ses som en tillgång för aktiva transportmedel.

Regeringen ger nu i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda och analysera:

  • Hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat. Transportstyrelsen ska även lämna ett förslag på regeländring vad gäller enkelriktat och ändring i övriga fall om det anses lämpligt.
  • Hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • Analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • Hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • Om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • Utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

– Det är välkommet att regeringen ser över så att trafikreglerna anpassas mer till cyklistens förutsättningar, säger Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse och fortsätter:

– Samtidigt finns det andra trafikregler som också måste ses över för att cyklingen ska öka och bli säkrare. Risken är annars att de uppräknade punkterna inte kommer att räcka för att öka cyklingen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2022. Den del av uppdraget som avser regler om enkelriktad trafik och säker omkörning ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2022.

 

Dela!