Cyklistvelometern 2020: Knappt hälften nöjda med cyklingen i kommunen

CykelfrämjandetInfrastruktur, Nyheter, Undersökningar och rapporter

Örebro, Karlstad och Finspång är Sveriges bästa kommuner att cykla i om man jämför med andra kommuner av samma storlek. Det visar Cykelfrämjandets nya nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern där nästan 18 000 cyklister har deltagit.

Men generellt sett är nöjdheten hos Sveriges cyklister inte så stor, endast 47 procent instämmer med påståendet: “Min kommun är generellt sett en bra cykelkommun”.

– Det visar att kommunerna behöver prioritera cykling högre för att göra den mer attraktiv. Det handlar om att förbättra infrastrukturen och andra förutsättningar, säger Emilia Sternberg, projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer.

Fler cyklar under coronapandemin

Allt fler svenskar cyklar och den uppåtgående trend ser ut att ha förstärkts av coronapandemin på många håll i landet. Av de nästan 18 000 cyklister som svarat på enkäten till Cykelfrämjandets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin. Störst är ökningen bland kvinnor och personer över 65 år.

Högst rankade kommuner 2020

Mest nöjda cyklister i kategorin små kommuner har Finspångs kommun. Bland de mellanstora kommunerna får Karlstad det bästa betyget och Örebro är bäst bland de stora kommunerna. Generellt är cyklister i stora kommuner mer nöjda än cyklister i små kommuner.

– Därför är det kul att Finspång sticker ut genom att vara den kommun som får allra högst totalpoäng i undersökningen, säger Emilia Sternberg.

Fördjupning av resultaten på nationell respektive kommunnivå

Resultat på kommunnivå har tagits fram för de 83 kommuner som fick in tillräckligt många svar från cyklister: mellan 50 svar för de minsta kommunerna och upp till 200 för de största.

Läs mer om resultaten och ladda ner fördjupade kommunrapporter här.

Upplevd trygghet och säkerhet

Bara 37 procent av cyklisterna upplever att det är tryggt att cykla i den egna kommunen. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan Cyklistvelometern 2018. På frågan om det är tryggt för barn och ungdomar att cykla i den egna kommunen är det ännu färre, 25 procent, som instämmer.

– Det är ett problem att så många känner sig otrygga i trafiken. Kommuner behöver lyfta fram barnens perspektiv i trafikplaneringen. Trygg cykling för barn är också trygg cykling för vuxna, säger Emilia Sternberg.

Det är just otrygga trafiksituationer som får flest cyklister att avstå från att ta cykeln. På frågan om vilket trafikslag som orsakar störst otrygghet anger 43 procent bilister, 22 procent lastbilar och 9 procent gångtrafikanter.

Missnöjda med vinterunderhållet

Varannan cyklist är också missnöjd med hur cykelvägarna sköts på vintern.

– För att göra det säkert och attraktivt att cykla året runt måste vinterunderhållet av cykelvägarna förbättras. Ett sätt att göra det är att sopsalta cykelvägarna, säger Emilia Sternberg.

Samband mellan investeringar och nöjda cyklister

I maj presenterades Cykelfrämjandets Kommunvelometer där kommunernas arbete med cykelfrågor granskas och bedöms. Nu när landets cyklister har sagt sitt framkommer ett klart samband. I kommuner som satsar mycket på cykling är andelen cyklister som rekommenderar andra att cykla stor.

– Det är glädjande att 61 procent rekommenderar andra att cykla i den kommun som man själv cyklar i. Skillnaden mellan den frågan och den lägre generella nöjdheten kan till viss del bero på att cyklister vill få andra att också resa klimatsmart och hälsosamt, även om man inte alltid har de bästa förutsättningarna, säger Emilia Sternberg.

Vinnare 2020

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

  1. Örebro kommun
  2. Malmö stad
  3. Linköpings kommun

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)

  1. Karlstads kommun
  2. Sollentuna kommun
  3. Östersunds kommun

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)

  1. Finspångs kommun
  2. Lidingö stad
  3. Vänersborgs kommun

Fakta

Totalt har 17 977 cyklister från norr till söder medverkat i enkätundersökningen vilket gör Cyklistvelometern till Sveriges största undersökning bland cyklister. Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången.

Svaren kommer från en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet och av kommuner och andra aktörer. Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020.

Cyklistvelometern 2020 har genomförts med stöd från Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Enkätundersökningen har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Läs mer om resultaten för Cyklistvelometern 2020 och ladda ner de fördjupade kommunrapporterna här.

Kontaktperson

Fanny Westin
Kommunikationsansvarig Cykelfrämjandet
072-228 73 00
fanny.westin@cykelframjandet.se

Emilia Sternberg
Projektledare för Cykelfrämjandets Cyklistvelometer
073-078 08 35
emilia.sternberg@cykelframjandet.se

Dela!